Název projektu: Tůně v PR Nový rybník

Trvání projektu: podzim – zima 2018
Finanční zdroje: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 577 397 Kč
Lokalizace území: Plzeňský kraj, okres Plzeň-sever, Úherce
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Ateliér stavebního inženýrství, Realizace stavby: SENEA, s.r.o.

Nový rybník je jedna z nejmladších přírodních rezervací v Plzeňském kraji a byla vyhlášena na ochranu hnízdících a migrujících ptáků (např. chřástal vodní, potápka malá, slavík modráček středoevropský) a mokřadních ekosystémů nadregionálního významu. Rezervace geomorfologicky leží v Plaské pahorkatině. Území je situováno v oblasti bývalého rybníka z 18. století, který byl vytvořen v propadlině po zaniklých dolech. Rezervace zabírá 12,8 ha. Přestože okolí bylo narušené intenzivním zemědělstvím a meliorací, zájmové území si díky své poloze, mělkému údolí, zachovalo charakter mokřadu. Dopomohlo k tomu i zaslepení mostního propustku a následné zaplavení okolních luk.

Cíl projektu:

Na předmětné lokalitě se nachází ruderalizované společenstvo s převahou expanzivních trav. Záměrem akce bylo zvýšení biodiverzity a zajištění vhodného biotopu pro chráněné druhy, vyskytující se v zájmové lokalitě jako jsou obojživelníci či škeble říční a škeble rybničná.

Nově vytvořené tůně by měly sloužit pro rozmnožování obojživelníků, kteří jsou v centrální vodní ploše pod velkým tlakem zde hnízdících racků.

Zajímavým prvkem je vybudování hnízdní stěny z odtěžené zeminy po vyhloubení tůní. Ta má sloužit pro ptáky, kteří vyvádějí mláďata v norách v březích přirozených toků, především pro břehule a ledňáčky. Takových úkrytů je v naší krajině nedostatek.

Realizovaná opatření:

  • odtěžení sedimentů
  • vytvoření tří tůní
  • vybudování hnízdní stěny
Tůně v PR Nový rybník.
Tůně v PR Nový rybník.
Tůně v PR Nový rybník.
Tůně v PR Nový rybník.
Tůně v PR Nový rybník.