Název projektu: Posilování populací perlorodky říční v přeshraničních lokalitách soustavy Natura 2000

Logo EÚS. Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: 221
Místo realizace: Česko-Bavorsko-Saské trojmezí  v evropsky významných lokalitách Bystřina - Lužní potok, Südliche Regnitz und Zinnbach a dále v PR Dreiländereck, v PR Bystřina a v NPP Lužní potok. Projekt je dále vázán na vodní toky Rokytnice/Südlicher Regnitz, Lužní potok/Zinnbach, Bystřina/Wolfsbach, Pekelský potok/Höllbach, Újezdský potok/Mähringsbach, Perlový potok/Perlenbach a Bocksbach.
Program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020
Zdroj financování: 85% ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), 15% MŽP
Celkový rozpočet: 323.774 €
Doba trvání projektu: 01/2018 – 12/2020
Hlavní partner projektu: Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Výstupy projektu:

Putování krajinou Hranicka za perlami zdejší přírody - hledačka a omalovánky
Perly ašské přírody - brožura

Video:
Život perlorodek

Cíle a náplň projektu:

Projekt svými cíli, opatřeními a aktivitami reagoval především na snižování druhové rozmanitosti v oblasti Česko-Bavorsko-Saského trojmezí. Zaměření projektu cílilo na ochranu a posílení populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) a tím zároveň přispěl také ke zlepšení stanovištních podmínek dalších ohrožených rostlinných a živočišných druhů – zejména druhů vázaných na oligotrofní vody a nelesní typy přírodních stanovišť.

Perlorodka říční pro svůj vývoj potřebuje rybího hostitele, v jehož žábrách se larva vyvíjí v malou perlorodku. Tímto hostitelem je pstruh potoční, což samo o sobě ukazuje na kvalitu vody a charakter toku, v němž oba žijí. Jedná se o čisté, živinově chudé vody, s přirozeným meandrujícím korytem a písčitým-štěrkovitým dnem. Pro vývoj malých perlorodek je důležitá dostatečná teplota vody a přítomnost kamenito-písčitého substrátu, v němž se mohou schovat. Ke stavbě schránek potřebují perlorodky dostatek organického vápníku, který získávají z detritu, jež jim slouží také jako potrava.

Stav populace perlorodky říční v oblasti Ašského výběžku byl v době zahájení projektu klesající. Důvodem byla zejména nízká až neexistující přirozená reprodukce druhu na části povodí. Přesto, že se lokálně dařilo zlepšovat kvalitu biotopu, nebylo možné za daných podmínek očekávat obnovení přirozené reprodukce na takové úrovni, která by zajistila stabilizaci a záchranu druhu. Doplnění chybějících juvenilních jedinců do přestárlé populace bylo zajištěno pomocí posilovacích odchovů.

Aktivity projektu:

  • Obnova a zlepšení funkce potravních stružek (Wolfsbach/Bystřina, Brodivý potok, Zinnbach/Lužní potok). Péče o odchovné stružky na potoce Zinnbach/Lužní potok. Údržba pramenných území, malých lučních struh a obnova tůní.
  • Péče o luční plochy v okolí potoků s cílem zvýšit podíl květnatých luk s čertkusem lučním.
  • Prosvětlení dřevin na březích potoků s cílem snížit zastínění vodních toků, dosáhnout zvýšení teploty vody a posílit remízky s podpůrnou meliorační funkcí.
  • Získání glochidií a mladých pstruhů za účelem jejich infestace/invadace v rámci podpůrných populačních opatření pro odchov.
  • Vypracování genetické analýzy jednotlivých populací pstruhů ve spádovém území Südliche Regnitz/Rokytnice s cílem zajistit co nejvyšší efektivitu podpůrných populačních opatření k odchovu.
  • Odchov mladých perlorodek ve speciálních chovných stružkách a následné vypuštění mladých perlorodek ve vhodných úsecích jednotlivých potoků.
  • Realizace fyzikálně-chemického průzkumu vod s cílem určit nejlepší místa pro vysazení mladých perlorodek.
  • Provedení bioindikačních testů s cílem určit počet přírůstků a míru mortality mladých perlorodek.
  • Příprava podkladů pro informační materiály a školení, realizace exkurzí a výukových programů pro místní školní zařízení.

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Ředitelka Odboru druhové ochrany
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí
Perlorodka říční ve svém přirozené biotopu.
Slavkovský les z výšky.
Odchovny perlorodky říční v Huschermulle.
Perlorodka říční ve vodě.