Název projektu: Revitalizace PR U Sedmi rybníků

​​​​​​​

​​​​​​​Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0006460 - 115V315010033
Trvání projektu: 6/2019-10/2020
Finanční zdroje: ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) – Operační program Životního prostředí 2014-2020, národní zdroje Ministerstva životního prostředí
Celkové náklady AOPK ČR na projektu: 1 514 030 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 21 391 555 Kč
Údaje o lokalizaci území: Karlovarský kraj, Cheb, Vojtanov

Významnost lokality:

Historická soustava rybníků - ráj obojživelníků
Dlouhodobým záměrem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v této lokalitě je ochrana a zachování významných vodních a pobřežních společenstev soustavy rybníků, potočního luhu, mokřadních společenstev a lesních porostů v povodí Vonšovského potoka.
Území je zahrnuto do Evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000 (EVL „U sedmi rybníků“, CZ0413193). Na zdejším biologicky velmi cenném a bohatém území se  vyskytují mnohé zvláště chráněné druhy vázané na vodní prostředí – potápka malá, kopřivka obecná, růžkatec potopený, prstnatec májový, vachta trojlistá, zdrojovka potoční, klikva bahenní, čolek horský, čolek obecný, čolek velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan krátkonohý – menší, skokan ostronosý, skokan zelený.

Význam projektu:

Biodiverzita v ohrožení času
​​​​​​​Historická rybniční soustava původně sedmi rybníků, ze kterých se do dnešních dnů dochovalo pouze pět, byla v posledních letech v havarijním stavu a neodpovídala současným bezpečnostním standardům. Hráze rybníků byly zcela či z části poničené, a díky tomu byly některé rybníky skoro bez vody. Rybníky byly navíc zanesené sedimentem, zarostlé orobincem a nadměrně zastíněné břehovými porosty. Zaniklé dva rybníky jsou v současnosti v terénu patrné jen díky torzům náspů původních hrází. V zájmovém území se rozšiřoval invazivní druh bolševník velkolepý.

Postupem času by bez pomoci člověka celá rybniční soustava zanikla a s ní i cenný mokřadní ekosystém. Pokud by nedošlo včas k revitalizaci, hrozila by ztráta biodiverzity. Přišli bychom tak v lokalitě o mnoho zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí a předmět ochrany evropsky významné lokality (čolek velký).

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu bylo provést realizaci nezbytných opatření vedoucích k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany zvláště chráněného území v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků. Nedílnou součástí tohoto cíle bylo udržení a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků, a posílení na ně vázaných populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu.

Realizace projektu:

Samotná realizace probíhala dle projektové dokumentace, v souladu s platnými plány péče a maximálně šetrně k biologickým stanovištím včetně optimálního časového harmonogramu.
Jednalo se o rekonstrukci stávajících pěti rybníků, obnovení mokřadu a opravu dvou průtočných zařízení mezi jednotlivými rybníky. Nutné bylo též zpevnění přístupových cest a zhotovení přístupů k rybníkům Prostřední a Hliněný, které byly v podstatě nepřístupné.

Opravou technických objektů došlo k zajištění možnosti optimální manipulace s vodou za různých hydrologických podmínek během roku a k odolnosti a bezpečnosti soustavy za povodní. Oprava hrází zabezpečila též ochranu cenných mokřadních ekosystémů vyskytujících se pod soustavou.
Odbahněním rybniční soustavy došlo celkově ke zlepšení životního prostředí v zájmovém území. Odtěžení sedimentu pak má pozitivní vliv na zvýšení objemu a kvality zadržené vody v lokalitě.  
Dřeviny byly káceny v nezbytně nutné míře tak, aby byly dostatečně zachovány funkce břehových porostů, avšak aby došlo k lepšímu proslunění vodních ploch.

Ke zvýšení biodiverzity došlo i vytvořením tůní nezámrzné hloubky, kdy vzniknul další vhodný biotop pro obojživelníky, jež jsou hlavním předmětem ochrany v PR.

Při realizaci byl přednostně použit přírodní materiál, převážně místního původu (zemina, kámen apod.).

Zhodnocení akce:

Došlo k záchraně a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků, a posílení na ně vázaných populací ohrožených druhů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení negativních antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. V důsledku realizace opatření také došlo ke zlepšení environmentálních a estetických funkcí lokality.

Revitalizace PR U Sedmi ryvníků, foto: Barbora Maršálková
Revitalizace PR U Sedmi ryvníků, foto: Barbora Maršálková
Revitalizace PR U Sedmi ryvníků, foto: Barbora Maršálková
Revitalizace PR U Sedmi ryvníků, foto: Barbora Maršálková
Revitalizace PR U Sedmi ryvníků, foto: Barbora Maršálková