Název projektu: Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Místo realizace: CHKO Jeseníky
Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Celkový rozpočet: 21 799 149,51 Kč
Partneři projektu: Technické služby Jeseník a.s., Ekogroup Czech s.r.o., Česká zemědělská univerzita, Marcel Kuzník, Jiří Horčička

Cíle a náplň projektu: 

  1. Realizovat a vyhodnotit různé typy rekonstrukčních managementových opatření (kosení, narušení drnu, odstranění stařiny, eliminace borůvky), směřujících ke zpomalení až zastavení poklesu druhové diverzity subalpínských ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích k obnově druhově bohatých trávníků ve vybraných partiích subalpínského vegetačního stupně prostřednictvím implementace speciálních managementových opatření. Navazující víceoborový monitoring opatření by měl: 
    a) poskytnout jednoznačnou informaci o účinnosti a důsledcích nastavených opatření a zajistit tak kvalitní a objektivní podklady pro následující plány péče 
    b) vyhodnotit odezvu ekosystému na prováděná opatření. 
  2. Vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku absentující přimíšené dřeviny, především jeřáb ptačí, dále javor klen a jedli bělokorou vytvořením ohnisek jejich budoucí samovolné obnovy s cílem obnovit přirozené druhové složení a strukturu horských lesů v oblasti Pradědu; prověřit potenciál území pro vnášení dalších druhů dřevin, detailně popsat strukturu a vnitřní vazby horského lesa a nastínit scénáře jeho dalšího vývoje v situaci měnících se klimatických podmínek včetně návrhu vhodného adaptivního managementu zajišťujícího dynamickou stabilitu lesních ekosystémů jako podklad pro plány péče.
  3. Zajistit zlepšení komunikace s návštěvníky centrální částí CHKO Jeseníky a rozvinout monitoring vybraných faktorů ovlivňujících stav přírodního prostředí v přírodovědecky nejcennějších a současně návštěvnicky exponovaných partií Hrubého Jeseníku (Petrovy kameny, Velká kotlina, údolí Bílé Opavy). Součástí této části je i základní monitoring biodiverzity a stavu lesních ekosystémů.

Konkrétní aktivity projektu:

V oblasti péče o alpínské bezlesí bude ve vybraných segmentech realizováno mozaikovité sečení trávníků a navazujících porostů borůvky (biky, maliníku), mechanické narušování travního drnu a odstraňování vrstvy odumřelé biomasy. Současně bude v rámci projektu probíhat monitoring odezvy prostředí na provedená opatření. Shromážděné odborné informace budou podkladem pro zpracování plánů péče o NPR Praděd a CHKO Jeseníky. V lesních ekosystémech budou probíhat výsadby dřevin, jeřábu, javoru a jedle, a stavba horských ochranných bariér pro jejich ochranu a pro ochranu přirozeného zmlazení jeřábu před zvěří. Ve špatně přístupných lokalitách bude zmlazení jeřábu podpořeno repelenty a vystavěním bariér. Součástí záměru je shromáždění podkladů o aktuálním vertikálním rozšíření listnatých dřevin (buk lesní, javor klen a jeřáb ptačí) na vybraném transektu s posouzením potenciálu jejich vertikálního rozšíření a detailní dendrometrické zaměření vybraných partií pralesovitých lesních porostů pro hodnocení vztahů mezi jednotlivými druhy dřevin a dynamikou vývoje struktury lesa v horském prostředí. Výsledky monitoringu poslouží jako podklad pro plán péče o NPR Praděd, PR Břidličná a CHKO Jeseníky. V oblasti bude probíhat monitoring nejcennějších částí NPR Praděd s cílem omezit porušování základních ochranných podmínek NPR Praděd a poškozování přírodního prostředí, základní sběr dat o stavu předmětu ochrany NPR Praděd a komunikace s návštěvníky území. 

Vzhledem k zásadní změně přístupu managementu o CHKO Jeseníky, může být zejména laickou, zčásti i odbornou veřejností projekt chápán velmi negativně. Z toho důvodu je publicita jednou z hlavních součástí projektu. Kromě vydání dvou populárních publikací pro veřejnost, sem patří i prezentace aktivit projektu a dílčích výstupů na konferenci k 50. výročí vyhlášení CHKO Jeseníky a výroba skládaček informujících o přírodních hodnotách území a jeho ochranném režimu.

Kontakt:

Mgr. Petr Šaj
Vedoucí oddělení SCHKO Jeseníky