Název projektu: Management kleče (Pinus mugo Turra) v NPR Praděd a PR Břidličná a podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Králický Sněžník

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Místo realizace: NPR Praděd, PR Břidličná, NPP Králický Sněžník
Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Celkový rozpočet: 19 162 971,25 Kč
Partneři projektu: TECH-MONT Helicopter company, s.r.o., Benpra servis s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Česká zemědělská Univerzita v Praze, TISKÁRNA BÍLÝ SLON s.r.o., TISKÁRNA ČENÝ s.r.o.

Cíle a náplň projektu: 

Část I.
V pásmu subalpínského bezlesí NPR Praděd a PR Břidličná odstranit 4,287 ha porostu nepůvodní borovice kleče pokrývající celkovou plochu 9,1812 ha v osmi segmentech leţících na temeni Vysoké hole, na Velkém Máji a v závěru Jeleního dolu. Celková hmotnost biomasy se předpokládá cca 850 t (803 t v r. 2010), objem přibližně 2000 m3 (1911 m3 v r. 2010) Všechna data o plochách, objemech a hmotnosti biomasy vycházejí ze studie zpracované kolektivem pod vedením MADĚRY (2011).

Část II.

  1. Zvýšit podíl, resp. vrátit do ekosystému horských lesů s převahou smrku některé přimíšené dřeviny – jeřáb ptačí, javor klen, jedli bělokorou a buk lesní. Záměrem toho je ve vybraných částech NPR Králický Sněţník vytvořit ohniska jejich budoucí samovolné obnovy a obnovit tak druhové sloţení odpovídací potenciální vegetaci. Tímto také zlepšit strukturu porostů horských lesů anebo podpořit přirozené sukcesní procesy na plochách po nedávných větrných disturbancích. Pro zajištění poţadované kvality prací a jejich bezeškodnost ve vztahu k přírodnímu prostředí na území národní přírodní rezervace bude zajištěn také průběţný biologicko–technologický dozor.
  2. Popsat prostorovou, na vybraných plochách i věkovou strukturu a vybrané charakteristiky horského lesa, nastínit scénáře jeho dalšího vývoje v situaci měnících se klimatických podmínek včetně návrhu vhodného adaptivního managementu zajišťujícího dynamickou stabilitu lesních ekosystémů jako podklad pro nový plán péče s platností od 1. 1. 2024. Na části území bude prováděn rovněţ monitoring vybraných skupin organizmů.
  3. Vyhotovení informačních letáků a podrobnější ucelené publikace o přírodních hodnotách a zajímavostech území.

Konkrétní aktivity projektu: 

V rámci projektu se předpokládá realizace praktických opatření směřujících k obnově klíčových abiotických faktorů, podmiňujících fungování a dynamiku alpínského bezlesí nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku, v daném případě jeho biologicky nejhodnotnější části – ekosystému ledovcového karu Velké kotliny. K těm patří vedle obnovy mozaiky alpínské vegetace, představující biotop vysokohorských druhů rostlin a ţivočichů, zejména umoţnění, resp. obnova fungování procesu vyfoukávání a transportu sněhu v zimě z vrcholových poloh do závětrných turbulentních partií Velké kotliny.

Pro management lesních ekosystémů se navrhuje podpora jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.), javoru klenu (Acer pseudoplatanus L.), jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a buku lesního (Fagus sylvatica L.) – umělým vnášením (výsadby a dosadby) včetně jejich ochrany proti zvěři (ochranné bariéry) i ochrany přirozeného zmlazení.

V rámci sběru podkladů pro plán péče proběhne dendrometrické zaměření jednotlivých taxačních charakteristik, na části ploch také dendrochronologický průzkum. Stejně tak bude na části výzkumných ploch proveden jednorázový sběr dat o biodiverzitě. Hlavních důvodem je především absence uvedených poznatků pro území NPR Králický Sněžník.

Pro účely popularizace přírodních hodnot a zajímavostí na území NPR Králický Sněžník je počítáno s vyhotovením 15000 ks informačních letáku ve formě skládaček a v nákladu 5000 ks ucelené publikace.

Kontakt:

Mgr. Petr Šaj
Vedoucí oddělení SCHKO Jeseníky