Název projektu: Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2011–2012  
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - „Podpora biodiverzity“
Celkové náklady: 7 430 891,- Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 316 257,35 Kč
Lokalizace území: Liberecký kraj, okres Liberec, Višňová a Černousy
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Envicons, s. r. o., Realizace stavby: Jostav, s r.o., Technický dozor investora: Vratislav Mansfeld

Předmětem projektu byla revitalizace Dubového a Černého rybníka, které se nacházejí v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku. Rezervace vznikla za účelem ochrany přírodního rázu údolní nivy s přirozeně meandrujícím tokem řeky Smědé a s množstvím slepých ramen a štěrkopískových říčních lavic. Mezi chráněné druhy této lokality se řadí rostliny, savci, obojživelníci i ryby. Za zmínění stojí např.: lilie zlatohlavá, pižmovka obecná, ďáblík bahenní, vydra říční, blatnice skvrnitou, čolek velký, mihule potoční a vranku obecná. Tato lokalita je však známá hlavně jako ornitologicky významná lokalita. Z vodního ptactva zde hnízdí: bekasina otavní, potápka rudokrká, rákosník velký a ledňáček říční. V posledních letech se zde opakovaně uhnízdil i jeřáb popelavý.

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zejména zajištění pozitivního vlivu na životní prostředí a přírodu a následné další zlepšení jeho stavu. Snahou je též zlepšení stavu biodiverzity v rámci chráněného území, stabilizace rybničních ekosystémů a na ně vázaných druhů rostlin, živočichů a ohrožených biotopů.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění Dubového rybníka suchou cestou
  • vytvoření loviště
  • vytvoření příkopu proti vstupu černé zvěři
  • obnova přírodě blízkého obtokového koryta
  • oprava výpustného zařízení na Černém rybníce včetně vybudování bezpečnostního přelivu
  • obnova tůně
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.
Revitalizace rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé.