Název projektu: Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů rybníků Loch a Velká Kamenice v CHKO Žďárské vrchy

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011425
Místo realizace: CHKO Žďárské vrchy, k.ú. Trhová Kamenice
Program: Operační program Životní prostředí 2014+
Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkový rozpočet: předpokládaná výše 97 156 195,77 Kč
Doba trvání projektu: 20. 7. 2021 – 30. 6. 2023 (předpoklad)
Partneři projektu (zhotovitelé): 
Projektová dokumentace a autorský dozor: VHS Consult s.r.o.
Realizace stavby: HYDRO & KOV s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Biologický dozor: RNDr. Vladimír Lemberk

Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je zajištění bezpečnosti vodních děl v běžném provozu a při převádění povodňových průtoků, zajištění předmětů ochrany vázaných na mokřadní ekosystémy, udržení a vznik nových biotopů v PP Trhovokamenické rybníky.
Realizací akce dojde mimo jiné k zajištění vhodných podmínek pro společenstva vázaná na vodní plochy a litorály rybníků, které jsou významné zejména jako hnízdiště a tahová zastávka řady druhů vodních ptáků. Na vodní plochy, tůně a litorály jsou vázány i další zvláště chráněné druhy vodních a mokřadních rostlin jako ďáblík bahenní či vachta trojlistá a řada chráněných druhů obojživelníků a bezobratlých (př. skokan krátkonohý, skokan zelený)

Konkrétní aktivity projektu: 

  • záchranný sběr živočichů a rostlin a jejich následný transfer do částí ještě nedotčených realizací či již do dokončených objektů v rámci prováděné etapizace prací
  • rybník Loch: udržovací práce na hrázi, vybudování nové výpusti rybníka včetně loviště a kádiště, zkapacitnění přelivu rybníka, odstranění sedimentu ze zátopy, revitalizace náhonu, rozdělovacího objektu a obnovy laguny
  • pročištění Chobotovského potoka a kácení porostů
  • rybník Velká Kamenice: udržovací práce na hrázi, provedení opravy loviště s vybudováním schodiště, zkapacitnění přelivu rybníka, odstranění sedimentu včetně vytěžení rákosiny, odstranění náletů a provedení meandrujícího přítoku s pozvolným přechodem do louky a kácení porostů
  • vybudování 8 tůní

Kontakt:

Vedoucí Oddělení péče o vodní ekosystémy
Odbor zvláštní ochrany přírody
Více