Název projektu: LIFE+ Stepi Lounského středohoří

Logo Life. Logo Nature 2000. Logo Ministerstva životního prostředí.

Číslo projektu: LIFE09 NAT/CZ/000363
Místo realizace: CHKO České středohoří
Program: LIFE+
Zdroj financování: 50% z celkového rozpočtu hrazeno z EU, kofinancování MŽP
Celkový rozpočet: 1 394 382 €
Doba trvání projektu: od 1. 1. 2011-31. 3. 2017
Partneři projektu: Projekt byl realizován AOPK ČR bez dalších partnerů.

Výstupy projektu:

  • Vytvoření funkční struktury teplomilných stanovišť se zastoupením ploch různých velikostí a charakteru (od rozsáhlých klíčových ploch až po drobné stepní fragmenty, se  zastoupením různých sukcesních stádií) rozmístěných v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině JZ části Českého středohoří. Aktivně byla dotčena plocha cca 320 ha.
  • Zvětšení plochy funkčních stepních biotopů pro vybrané cílové druhy organismů a vytvoření předpokladů pro zlepšení komunikace v rámci metapopulací cílových druhů. Nárůst funkčních ploch stepí, zejména společenstva 6210 (Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích Festuco Brometea) a  6110 vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi).
  • Seznámení veřejnosti s problematikou stepí v zemědělsky obhospodařované krajině a s významem tradičních forem hospodaření, zapojení místních zemědělských subjektů do péče o lokalitu.

Cíle a náplň projektu:

  • zajištění péče o stepní biotopy evropského významu s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pastvy ovcí a koz,
  • zvýšení početnosti populací cílových druhů a celkové druhové pestrosti pomocí obnovních a managementových opatření,
  • zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku teplomilných společenstev a druhů, péče o ně a jejich trvale udržitelného využívání.

Kontakt:

Ing. Vladislav Kopecký
Garant projektu, Správa CHKO České středohoří
NPR Oblík před realizací výřezu nežádoucích dřevin.
NPR Oblík po realizací výřezu nežádoucích dřevin.
NPR Raná pastva ovcí a koz.
NPR Raná výsev vičence.
NPR Raná výsev vičence.
Rozkvetlý hlaváček jarní.