Česká krajina je odpradávna formována různými přístupy a způsoby hospodaření. Její podobu významně ovlivnilo několik událostí, v 18. století to byla průmyslová revoluce následována pozemkovými úpravami, tedy spojování pozemků do velkých lánů, rozorávání mezí a remízků, odvodňování, nadužívání chemikálií – pesticidy, hnojiva, v neposlední řadě i zarůstání luk a pastvin. Je pouze na nás, jak aktivně se pokusíme tyto často negativní zásahy do krajiny napravit.
Z naší krajiny se začala ztrácet celá řada dříve běžných druhů, jako jsou např. koroptev či zajíc. Snížila se také estetická a ekologická funkce krajiny (v zemědělské krajině často chybějí aleje, remízky, kde by zvířata nalezla úkryt). Dále nám z krajiny vymizely „barevné“ louky a často převažují jen zelené či žluté plochy.

Zmírnění těchto negativních dopadů lze dosáhnout podporou zejména:

  • provádění šetrnějších způsobů hospodaření,
  • hospodaření přírodě blízkým způsobem (ekologické zemědělství),
  • obnovy krajinných prvků (výsadba keřů a stromů – aleje, remízky),
  • zadržení vody v krajině (vytváření mokřadů a tůní).

AOPK ČR pečuje o 200 tis. ha nelesních pozemků. Jedná se o pozemky v majetku České republiky, k nimž má AOPK ČR příslušnost hospodaření a dále o pozemky ve zvláště chráněných územích (chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky).

Nejčastějším typem prováděné péče (managementu) je sečení ručními nástroji – křovinořez nebo ručně vedená sekačka, převážně na podmáčených lokalitách a ve zhoršených podmínkách (svažité pozemky apod.), každoročně zhruba na 1 500 ha, z toho na 410 ha je prováděna mozaiková seč (tzn., že na ploše jsou ponechávána neposečená místa zejména kvůli hmyzu a ptákům, kteří nachází v nelesní divočině útočiště). Mezi další prováděné činnosti patří pastva hospodářskými zvířaty (ovce, kozy, krávy a kůň) každoročně na rozloze okolo 600 ha a výřez náletových či nepůvodních dřevin.

V rámci péče o nelesní ekosystémy realizujeme nebo jsme realizovali například tyto projekty:

Technická pomoc při přípravě a realizaci specifického cíle 2.2 IROP pro období 2021–2027
TA ČR Centrum pro krajinu a biodiverzitu
OPŽP Na požárech
LIFE Jedna příroda (stránka Speciální opatření pro druhy)
LIFE České středohoří (stránka Speciální opatření pro druhy)
LIFE Ze života hmyzu (stránka Speciální opatření pro druhy)
LIFE+ Stepi Lounského středohoří
LIFE+ Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku
OPŽP Management kleče v CHKO Jeseníky
OPŽP Podpora biodiverzity v oblasti Pradědu

​​​​​​Pokud i vy máte nápad, jak ve svém okolí zlepšit podobu přírody a krajiny, pak navštivte naše stránky o financích pro přírodu a krajinu, kde najdete informace o širokém spektru dotačním programů, podporujících managementová opatření, včetně kontaktů na jednotlivé zaměstnance regionálních pracovišť, kteří vám s přípravou záměru rádi poradí.