Další činností AOPK ČR je poskytování finanční kompenzace vlastníkům zemědělské půdy, lesního pozemku či rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, či nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá.

Újma dle § 58 zákona zákona o ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, poskytuje finanční náhradu za ztížení zemědělského (včetně rybníků) a nebo lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3. zákona. Činí tak prostřednictvím svých regionálních pracovišť. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona je formou finanční kompenzace, kterou poskytuje stát vlastníkovi zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, či nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá za to, že mu v důsledku určitého omezení z důvodu ochrany přírody vznikne újma na hospodaření.

Více o životní situaci – náhrada újmy

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění byl přijat v dubnu roku 2000. Má za cíl mírnit konflikt mezi zájmy ochrany přírody a vlastníky domestikovaných zvířat, rybníků, zemědělských či lesních pozemků apod. Zákon umožňuje za splnění zákonných podmínek uhradit škodu, kterou způsobil na majetku vybraný zvláště chráněný živočich (velké šelmy, bobr, vydra, los) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Více o životní situaci – škody způsobené chráněnými živočichy