Jedním ze zásadních nástrojů v péči o přírodu a krajinu je uzavírání veřejnoprávních smluv – dohod o způsobu hospodaření s vlastníky či nájemci pozemků.

Uzavírání těchto dohod je opřeno o § 68, resp. 69 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Zejména s většími vlastníky pozemků ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách je snaha o uzavírání komplexních a dlouhodobých smluv, kde mohou být zakotveny i další dobrovolné závazky nad rámec zákonných povinností, a které zároveň upravují i tzv. újmu – náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření podle (§ 58 zákona o ochraně přírody a krajiny).