EHP a Norské fondy - Malé grantové schéma

Logo EEA grants.  Logo Ministerstva životního prostředí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

EHP a Norské fondy  patří od roku 2004 do nástrojů finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP), jež přispívá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi v EHP. Tento záměr vychází z Dohody o EHP, která umožňuje třem nečlenským státům EU – Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, podílet se na volném obchodu se zeměmi EU. Jejich příspěvek do EHP fondů má tak za cíl podporu a posílení spolupráce a kontaktů s šestnácti členskými státy EU střední a jižní Evropy. V České republice jsou EHP fondy a samostatné Norské fondy spravované Ministerstvem financí ČR (MF ČR).

Vedle dalších prioritních programových oblastí byl pro období 2009-2014 v ČR vypsán také program CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu. AOPK ČR byla v rámci tohoto programu hlavním příjemcem dotace pro celkem 21 projektů, z nichž 17 projektů bylo zařazeno do podprogramu Malého grantového schématu: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“. Zprostředkovatelem programu CZ02 bylo MF ČR a jeho podprogramu (MGSII) Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Celkový rozpočet všech projektů podpořených z EHP fondů realizovaných AOPK ČR činil 86 213 526 Kč včetně spolufinancování z rozpočtu MŽP, které tvořilo 15% (MGSII) či 20% (CZ02) z celkové částky jednotlivých projektů.

Realizované projekty AOPK ČR z EHP fondů:

Číslo projektu Název a detaily projektu Způsobilé výdaje v Kč Období realizace
MGSII-2 Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku 570 486 1.3.2015-30.6.2016
MGSII-3 Realizace záchranného programu hnědáska osikového v letech 2015-2016 1 214 341 1.2.2015-30.4.2017
MGSII-4 Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu 1 552 555 1.4.2015-30.4.2017
MGSII-8 Revitalizace povodí, optimalizace funkčních prvků a monitoring v klíčové lokalitě perlorodky říční Blanice a Zlatý potok 1 838 001 1.3.2015-30.6.2016
MGSII-9 Aktualizace záchranného programu matizny bahenní 295 054 1.4.2015-31.3.2017
MGSII-10 Realizace managementových opatření a monitoringu hořečku mnohotvarého českého v rámci záchranného programu 417 585 1.4.2015-31.7.2016
MGSII-11 Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o vytvoření záchranného programu pro zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý 904 043 1.4.2015-30.11.2016
MGSII-17 Záchranný program pro zvonovec liliolistý 676 666 1.2.2015-30.4.2017
MGSII-22 Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý 373 759
1.4.2015-30.4.2017
MGSII-23 Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený 634 169 1.2.2015-30.4.2017
MGSII-24 Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu 883 587 1.4.2015-31.12.2016
MGSII-25 Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý a hořeček drsný Sturmův
939 780
1.3.2015-30.4.2017
MGSII-26 Příprava záchranného programu pro raroha velkého 1 095 441 1.2.2015-30.4.2017
MGSII-27 Příprava záchranného programu pro krasce dubového 1 464 951
1.2.2015-30.4.2017
MGSII-29 Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý 170 781 1.4.2015-30.10.2016
MGSII-53 Péče o vybrané lokality sysla obecného v ČR v roce 2015 1 527 894 1.4.2015-30.11.2016
MGSII-57 Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring 2 905 660 ​​​​​​​
1.1.2016-30.4.2017