Název projektu: Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území


Číslo projektu: CZ.05.01.06/01/22_027/0001252
Místo realizace: Česká republika
Program: Operační program Životní prostředí 2021-2027
Zdroj financování: Fond soudružnosti
Celkový rozpočet: předpokládaná výše 444 872 659 Kč
Doba trvání projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2029

Cíle a náplň projektu:

Projekt má za cíl doplnit a aktualizovat znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a přírodních stanovišť, jednak na celostátní úrovni, jednak na úrovni stavu druhových a stanovištních předmětů ochrany chráněných území, ve specifikovaných oblastech. V budoucnu je koncepčně uvažována náhrada inventarizačních průzkumů za sledování a hodnocení indikátorů, tedy biotopových a druhových předmětů ochrany maloplošných zvláště chráněných území, což návrh projektu v případě biotopů již reflektuje a obsahuje, v případě druhů vzhledem k dosud nestanoveným metodickým postupům bude postupně testovat.

Projektové aktivity jsou navrženy pro doplnění sledování stavu, jednak rozšířením druhového spektra (i mimo druhy evropsky významné a druhy ptáků přílohy I směrnice o ptácích, na druhy obecně ohrožené či jinak významné z ochranářského hlediska), jednak prostorovým rozšířením. Dalším cílem projektu je získat data pro další prioritní potřeby, jednak pro záchranné programy, jednak pro plnění dalších dílčích povinností vyplývajících z evropské legislativy.

Konkrétní aktivity projektu:

 • Inventarizační průzkumy hub a lišejníků ve vybraných maloplošných zvláště chráněných území.
 • Monitoring a mapování silně a kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin.
 • Síťové mapování vodních a suchozemských měkkýšů.
 • Monitoring raka kamenáče a raka říčního.
 • Síťové mapování vybraných skupin brouků, pavouků a štírka Stellina.
 • Síťové mapování denních motýlů.
 • Transektový monitoring denních motýlů.
 • Síťové mapování vodních brouků a vážek.
 • Síťové mapování obojživelníků a plazů.
 • Stav obojživelníků a plazů ve vybraných EVL a MZCHÚ.
 • Sledování stavu předmětů ochrany EVL – druhů obojživelníků.
 • Sledování pontokaspických druhů v EVL.
 • Sledování evropsky významných druhů ryb s širším areálem v EVL.
 • Monitoring zájmových druhů ptáků.
 • Monitoring druhů ptáků přílohy I.
 • Indikátory běžných druhů ptáků.
 • Síťové mapování vybraných druhů savců.
 • Monitoring a mapování bobra, vydry říční, sysla obecného.
 • Monitoring letounů.
 • Monitoring velkých šelem (vlk obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid) a kočky divoké.
 • Detailní mapování biotopů jako předmětů ochrany MZCHU.
 • Mapování biotopů na území vybraných EVL, kde je jeden nebo více biotopů předmětem ochrany.
 • Testování metodických přístupů pro druhové předměty ochrany MZCHU.
 • Monitoring stojatých vod ve vztahu k EVL dle Rámcové směrnice o vodách.

Kontakty:

Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Ředitel Odboru monitoringu biodiverzity