Název projektu: Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ

Logo Connecting Nature.    Logo Interreg.

Číslo projektu: ATCZ45
Místo realizace: Krajina mezi dolnorakouským Mostviertelem, Waldviertelem, Weinviertelem a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem, národní parky Thayatal a Podyjí.
Program: Interreg Rakousko – Česká Republika
Zdroj financování: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), 15% Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Celkový rozpočet: 1 845 408,71 €
Doba trvání projektu: 01. 10. 2017 – 30. 6. 2021
Oficiální stránky projektu: Project ConNat
Hlavní partner projektu: Národní park Thayatal (Rakousko)
Partneři projektu - Česká Republika: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Národní park Podyjí, Botanický ústav AV ČR

Partneři projektu - Rakousko: Národní park Thayatal, Odbor ochrany přírody úřadu zemské vlády Dolního Rakouska, Agentura NÖ.Regional.GmbH, Österreichische Bundesforste(Rakouské spolkové lesy), Österreichischer Naturschutzbund (Svaz ochrany přírody Dolního Rakouska), Universität für Bodenkultur Wien

Výstupy projektu:

Brožura – Migrační koridory mezi Českou republikou a Rakouskem
Celková přehledová mapa - Migrační koridory mezi Českou republikou a Rakouskem
Jednotlivé regiony – Migrační koridory mezi ČR a Rakouskem
Akční plán k propojení přírodních oblastí a migračních koridorů mezi CZ a AT

Výstupy ze seminářů:

13. 11. 2018, Gmünd, první seminář z projektového balíčku zaměřený na přeshraniční výměnu zkušeností s praktickou péčí o chráněné druhy a cenná přírodní stanoviště:
Vzájemné seznámení, první setkání
19. 1. 2019, Mikulov:
Ptaktická péče o extenzivní tránvíky
Praktisches Management der extensiven Rasen
25. 6. 2019, Hardegg:
Krajinná matrix
3. 10. 2019, Třeboň:
Ochranářský management v rybničních oblastech: zaměřeno na vodní ptáky
17. 9. 2020, Stift Altenburg:
​​​​​​​Praktická péče o lesní stanoviště
12. 11. 2020, online:
Praktická péče o vybrané zvláště chráněné „konfliktní druhy“: VLK OBECNÝ a VYDRA ŘÍČNÍ

Cíle a náplň projektu:

 • Propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Českem a Rakouskem na ploše.
 • Přeshraniční ochrana a opatření na rašeliništích.
 • Podpora biodiverzity v přeshraničním národním parku Thayatal-Podyji – evidence lesní vegetace, ochrana biotopů a kočky divoké.
 • Přeshraniční výměna zkušeností k péči o chráněná území.

Nadřazeným projektovým cílem bylo ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat přes hranice a na základě odsouhlasených opatření managementu udržovat. Tímto došlo k realizaci cílů ochrany soustavy Natura 2000, biodiverzity a k podpoře dalších ekosystémových služeb krajiny včetně rekreačního prostředí pro obyvatelstvo.

Vzniklo široké partnerství s 11 partnery (5 CZ, 6 AT), kteří mají vědecké a praktické zkušenosti v oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje v regionech, mikroregionech a obcích. Národní parky Thayatal a Podyjí využily výstupy projektu při tvorbě plánů péče a při jejich následné realizaci. ÖBF (Rakouské spolkové lesy) byly partnerem pro praktickou realizaci. Díky přímé účasti Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a dále dolnorakouského odboru ochrany přírody se ideálním způsobem propojilo jejich odborné know-how a pozdější uplatnění výstupů. Poznatky byly příkladem pro další projektové oblasti. Projekt navazoval na zkušenosti (model biotopů CZ, projekt Alpsko-karpatský koridor), zároveň je přizpůsobil odlišným podmínkám. Projekt přispěl ke zlepšení nadregionální zelené infrastruktury, ekosystémových služeb a k udržitelnému rozvoji regionu.

Aktivity projektu:

 • Společné vymezení ekologické sítě a migračních koridorů. Aktivity byly stanoveny s cílem působit proti aktuální fragmentaci krajiny komunikacemi, zástavbou a intenzivním zemědělstvím. Z toho nyní profitují jak vzácné druhy volně žijících živočichů jako los, jelen, kočka divoká a rys, tak četné menší druhy.
 • Podpořit ekosystémové služby a rekreační prostředí.
 • Databáze ochrany rašelinišť.
 • Inventarizace těžby rašeliny – vývoj strategie pro jejich revitalizaci v Třeboňské pánvi.
 • Realizační koncepty pro 7 rašelinišť ve Waldviertel a 3 v ČR.
 • Revitalizace rašelinišť – aktivní realizace pro 4 rašeliniště ve Waldviertel a v ČR.
 • Pracovní skupina pro přeshraniční výměnu zkušeností s praktickou péčí o chráněná území a druhy (pravidelná výměna informací ke společným praktickým otázkám, např. o vybraných druzích jako vydra říční). 
 • Koncept péče Biodiverzita lesních biotopů a Koncept ochrany druhů cévnatých rostlin a hub.
 • Koncept podpory populace kočky divoké.
 • Opatření zaměřená na osvětu obyvatelstva a návštěvníků.
 • Národní parky Thayatal a Podyjí využily výstupy přímo ve svých plánech péče.
 • Vytvoření 2 prvků zelené infrastruktury v podobě revitalizovaných rašelinišť a místních sítí přírodě blízkých krajinných prvků.

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D.
Ředitelka Odboru druhové ochrany
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí
Kočka divoká v trávě.
Kočka divoká zachycená na fotopasti.
Krajina z výšky.