Název projektu: Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice)

Logo Life jedna příroda. Logo Life.Logo Nature 2000.Logo Ministerstva životního prostředí.
  Číslo projektu: LIFE17 IPE/CZ/000005
Místo realizace: v rámci celé České republiky
Program: LIFE
Celkový rozpočet: Celkové finanční náklady na projekt dosáhnou 20 369 945 €, z toho výše příspěvku EU činí 60 %.
Doba trvání projektu: 1. 1. 2019-31. 12. 2026
Oficiální stránky projektu: www.jednapriroda.cz
Hlavní partner projektu: Ministerstvo životního prostředí České republiky
Partneři projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR (SoWa)

Výstupy projektu:

 • Jedna příroda – leták o projektu
 • Kde má přednost příroda? – leták pro veřejnost o jednotlivých kategoriích chráněných území
 • Infolisty o vybraných chráněných druzích a stanovištích – pro vlastníky a uživatelé pozemků v lokalitách soustavy Natura 2000

Publikace a tiskoviny projektu ke stažení

Seznamte se se soustavou Natura 2000 – e-learningový kurz určený pracovníkům ochrany přírody

 • Aktualizace Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES)
 • Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody – metodika  komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích

Popularizační články:
Hodnota přírody se musí stát součástí našeho bohatství
Od pestrých závazků k pestré přírodě?
Ekologická obnova těžeben, hromadění organické hmoty a obnova funkcí ekosystémů

​​​​​​​Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je nastavit a zajistit efektivnější systém péče o lokality soustavy Natura 2000 v České republice. Vhodná péče o tyto lokality, opírající se o úzkou spolupráci s vlastníky a uživateli dotčených pozemků, bude zajištěna především díky plánování založenému na pravidelném a systematickém hodnocení vývoje stanovišť a druhů.

Díky spolupráci státní správy s akademickou sférou účinně dojde k využití nových znalostí jak o přínosech, které společnosti poskytuje přírodní kapitál těchto chránených území, tak o nákladech spojených s péčí o tyto lokality.

Hlavní účel projektu bude naplněn dosažením dílčích cílů:

 1. Zjištění a vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť jednotlivých lokalit soustavy Natura 2000.
 2. Stanovení priorit péče pro chráněné druhy a stanoviště.
 3. Spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků v dotčených územích: seznámení s cíli a způsoby ochrany lokalit, s jejími náklady i přínosy.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování či zlepšení stavu chráněných druhů a stanovišť.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími i nákladů spojených se zajištěním jejich ochrany.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání dostupných finančních prostředků pro péči o lokality.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

Aktivity projektu:

Projekt naplňuje celkem 22 aktivit, které spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Jedná se o aktivity přípravné, prováděcí, monitorovací, osvětové a řídící. Například:

 • Příprava komunikační strategie pro práci s vlastníky a uživateli pozemků v dotčených lokalitách.
 • Monitoring a hodnocení stavu chráněných druhů a stanovišť na lokalitách.
 • Komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000: příprava informačních materiálů, uzavírání dohod s vlastníky a uživateli, pořádání komunikačních školení pracovníků AOPK ČR.
 • Provádění managementových opatření (např. pastva, kosení, výsadba dřevin, instalace oplocenek aj.) a realizace inovativního managementu (pařezení, pastva v lese).
 • Pořádání odborných seminářů a realizace odborných studií.
 • Hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000.
 • Šíření informací a zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000: příprava informačních materiálů, krátký dokument o ekosystémových službách, publikace popularizačních článků v médiích.
 • Vzdělávání pracovníků orgánů ochrany přírody: pořádání seminářů, školení a e-learningových kurzů.

Kontakty:

Mgr. Veronika Havlíčková
Oddělení projektů s mezinárodní účastí
Ing. Pavel Gruntorád
Hlavní manažer projektu, MŽP
Kosení louky.
Pastva koz.
Louka se suchopýry.