Název projektu: Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2011
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2. - "Optimalizace vodního režimu krajiny"
Celkové náklady: 2 418 452 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 988 219,70 Kč
Lokalizace území: kraj Vysočina, okres Pelhřimov, Horní Cerekev a Nový Rychnov
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Wetland, s.r.o., Realizace stavby: Zvánovec, a.s., Technický dozor stavitele: Ing. Miroslav Červenka

Rybník je součástí Přírodní rezervace Rybník Starý, jejíž předmětem ochrany je soubor vodních, mokřadních a rašelinných ekosystémů s výskytem zvláště chráněných druhů (ďáblík bahenní, skokan zelený a hnědý atd.).

Cíl projektu:

Optimalizace vodního režimu narušeného zazemněním rybníka, dále navýšení jeho retenčního prostoru a tím i retenční schopnosti krajiny jako celku. Projektem byla podpořena  biodiverzita lokality (druhy vázané na mokřadní biotopy) a došlo ke zlepšení krajinotvorného hlediska.

Realizovaná opatření:

  • oprava hráze
  • vybudování nových vypouštěcích objektů
  • odtěžení sedimentu ze dna rybníka
  • vybudování tří tůní po obvodu rybníka
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.
Revitalizace rybníka Starý v k. ú. Řeženčice.