Název projektu: Obnova rybníka Kojetín

Trvání projektu: 2011–2012
Finanční zdroje: program Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ
Celkové náklady: 12,9 mil. Kč
Lokalizace území: Královéhradecký kraj, okres Jičín, Cholenice
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: AGRO- AQUA Jičín a Hydroreal, s r. o., Realizace stavby: Zvánovec, a. s., Technický dozor investora: Jan Tylš

Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 SPA Rožďalovické rybníky (CZ20211010) a je velmi cenným biotopem zejména pro vodní ptactvo (moták pochop, jeřáb popelavý, čírka modrá) a obojživelníky (čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obezná, skokan zelený a skokan skřehotavý) v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Tento rybník se nachází v katastrálním území obce Cholenice. Volná vodní plocha dnes zaujímá pouze cca 1,5 ha, neboť byl rybník z větší části zazemněn značnou vrstvou aktivního sedimentu a litorální pásmo bylo zarostlé monocenózou porostů rákosu obecného. Hráz rybníka včetně výpustního zařízení byla v havarijním stavu, a tak došlo k realizaci projektu zahrnující komplexní revitalizaci rybníka.

Cíl projektu:

Záměrem akce bylo vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí a zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti a environmentálních a estetických funkcí chráněného území. Revitalizace by též měla podpořit původní druhovou skladbu ryb a omezit invazní druhy. Dle vodního zákona také mělo dojít k zajištění provozní a technické bezpečnosti rybníka. V neposlední řadě i ke zvýšení retence vody v krajině včetně protipovodňové funkce a omezení zanášení rybníka sedimentem z povodí zemědělské krajiny

Realizovaná opatření:

  • opevnění návodní straně tělesa hráze
  • oprava výpustného zařízení
  • obnova bezpečnostního přelivu
  • odbahnění stávající vodní plochy
  • rozčlenění břehové linie současné vodní plochy
  • vytvoření systému kanálů, ostrovů a tůní, jež zajistí znepřístupnění vytipovaných ploch pro zvěř a člověka za účelem zajištění optimálních podmínek pro hnízdění ptactva a rozmnožování obojživelníků