Název projektu: Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: prosinec 2011–2012
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - “Podpora biodiverzity“
Celkové náklady: 2 272 510 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 885 374 Kč.
Lokalizace území: Plzeňský kraj, okres Klatovy, Dolní Lhota a Novákovice
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: D - PLUS projektová a inženýrská a.s., Realizace stavby: PROJECT PLUS KLATOVY, s r.o., Technický dozor stavebníka: S & H Projekt, s.r.o.

Posláním přírodní rezervace Luňáky je ochrana posledních zbytků slatinných luk v povodí řeky Úhlavy a ochrana posledních hnízdišť a tahové lokality chráněných a ohrožených druhů živočichů (moták pochop, kulík říční, čejka chocholatá atd.).

Cíl projektu:

Hlavním cílem obnovy vodní plochy a litorálu byla podpora biodiverzity na lokalitě, posílení populací zvláště chráněných a ohrožených organismů vázaných na vodu a mokřadní ekosystémy, dále ochrana hnízdišť a tahové lokality.

Realizovaná opatření:

  • dosypání a zhutnění poškozených částí hráze
  • vybudování nového vypouštěcího zařízení včetně výpustního potrubí a bezpečnostního přelivu
  • odbahnění částí rybníka s důrazem na rozšíření vodní plochy do degradovaných míst v zátopě
  • strhnutí orobince včetně kořenového systému na vybraných místech v zátopě rybníka
  • modelace ostrůvku
  • vybudování tůně
Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky.
Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky.
Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky.
Revitalizace Dolejšího rybníka v PR Luňáky.