Název projektu: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý

Logo Evropský fond pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2018-2019
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 1.3 – „Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní“
Celkové náklady: 51,1 mil. Kč
Lokalizace území: kraj Vysočina, okres Jihlava, Řásná
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: HG partner s.r.o., 05/2017, hlavní projektant Ing. Pavel Veselý, Realizace stavby: HYDRO & KOV, s.r.o., Technický dozor stavebníka: Ing. Pavel Kubašta, Technickobezpečnostní dohled: INSET, s.r.o., Biologický dozor: Mgr. Jaromír Maštera

Rybník Velký Pařezitý je jedním z nejvýznamnějších vodních děl v naší správě. Jedná se o historické vodní dílo, které bylo vybudováno v 16. století. V roce 1984 byla oblast vyhlášená přírodní rezervací (rozloha 26 ha) – rybník, okolní mokřady a rašeliniště.

Rybník Velký Pařezitý je vodním dílem III. kategorie, což z pohledu technickobezpečnostního dohledu stanoví vlastníkovi zvýšené povinnosti při zajištění bezpečnosti území i obyvatel pod ním. Jde totiž o rybník, při jehož selhání hrozí mimořádně rozsáhlé škody. Vzhledem ke kvalitě vody je záložním zdrojem pitné vody pro město Telč. Dlouhodobým problémem rybníka Velký Pařezitý jsou zvýšené průsaky hrází. Ty byly provizorně opravené již v roce 1992 navezením kamenné přitěžovací lavice při vzdušné patě hráze, avšak neúspěšně. Ve zprávách technickobezpečnostního dohledu tohoto vodního díla bylo opakovaně upozorňováno na potřebu rekonstrukce nebo snížení objemu nadržené vody z důvodu zajištění bezpečnosti území potenciálně zasaženého zvláštní povodní.

Cíl projektu:

Cílem projektu byly rekonstrukce hráze, veškerých technických objektů vodního díla, dodržení povinností vlastníka vycházející z vodního zákona č. 254/2001 Sb. a povinnosti správce ZCHÚ vyplývající ze schváleného plánu péče podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny i zajištění záložního zdroje pitné vody pro město Telč.

Realizovaná opatření:

Oprava nádrže zahrnovala odstranění náletu z hráze, částečné odbahnění zdrže před hrází a současně srovnání přelivné hrany, vyrovnání a opravu koruny hráze, průzkum a zajištění průsakových cest z návodní strany hráze jílovým těsněním a doplněním záhozu v pozvolnějším sklonu, opravu spodní výpusti, hrčlavé roury, boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu, úpravu levého bezpečnostního přelivu, přeložku vodovodu, vytvoření patního drénu u vzdušné líce hráze, opravu vývařiště pod bezpečnostním korytem, vyčištění odtokových koryt a úpravy litorálu.

Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Výlov Velkého Pařezitého rybníka.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.
Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý.