Název projektu: Rybník Farář – revitalizace a rekonstrukce

Trvání projektu: dokončeno 2014
Finanční zdroje: Rozvoj a obnova materiálně technické základy v systému řízení MŽP
Celkové náklady: 4,7 mil. Kč
Lokalizace území: Pardubický kraj, okres Chrudim, Bítovany
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: GEOVAP, s.r.o., Realizace stavby: AQUEKO, s.r.o.

Rybník Farář je součástí stejnojmenné přírodní památky nacházející se v k. ú. Bítovan v Pardubickém kraji. Jedná se o jedinou známou lokalitu v Pardubickém kraji, kde roste kriticky ohrožená vodní rostlina kotvice plovoucí. Svým výskytem je na ekosystém rybníka vázáno mnoho dalších zvláště chráněných druhů organismů, zejména obojživelníků: rosnička zelená, užovka obojková a ptáků: moták pochop. Rybník je velmi cenný svým litorálním pásmem, kde hnízdí mnoho druhů vodních ptáků.

Cíl projektu:

Hlavním cílem akce bylo opravit technické objekty rybníka včetně náhonu a vzdouvacího objektu na toku Ležák. Stav těchto objektů před realizací neumožňoval spolehlivou manipulaci s vodou zejména v případě nízkého, nebo naopak velmi vysokého průtoku v korytě potoka. Manipulace s vodou na vodním díle v průběhu roku je přitom zcela zásadní pro vytvoření optimálních podmínek pro populace zvláště chráněných druhů. Kromě toho byla v neuspokojivém stavu hráz rybníka. Kvůli existenci zvýšených průsaků hráze a s tím spojeným rizikem poškozování sousedící nemovitosti soukromého majitele, byla dlouhodobě hladina rybníka udržována na snížené úrovni. Z tohoto důvodu nemohl být zcela využit i potenciál lokality z pohledu ochrany přírody a krajiny.

Realizovaná opatření:

  • oprava přírodě blízkého vzdouvacího objektu, balvanitého skluzu, záhozem z těžkého kamene a doplnění kulatiny
  • rekonstrukce nápustného objektu na náhonu včetně jeho zajištění proti nepovolené manipulaci
  • oprava a pročištění náhonu
  • opravy hráze s dorovnáním povrchu, opravou kamenného záhozu na návodním líci, oprava průsaků v západní části hráze pomocí hutněného jílu na základě doporučení hydrogeologického průzkumu
  • výměna výpustního zařízení včetně potrubí
  • vytvoření tůní a laguny v litorálním porostu pro zajištění refugia kotvice plovoucí (Trapa natans) a obojživelníků
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.
Revitalizace a rekonstrukce rybníka Farář.