Název projektu: Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na rybnících v NPR Lednické rybníky

Trvání projektu: 2017–2018
Finanční zdroje: Evropský fond pro regionální rozvoj
Celkové náklady: 8,7 mil. Kč
Lokalizace území: Jihomoravský kraj, okres Břeclav
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., hlavní projektant: Ing. Jan Varadínek, Realizace stavby: HYDRO & KOV, s.r.o., Technický dozor stavebníka: Ing. Luděk Halaš, Autorský dozor: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o

Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky (vyhlášena 1953) je soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Najdeme zde u nás největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů.

Vodní plocha a okolí fungují jako tahová zastávka pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský. Lednické rybníky jsou pro svou jedinečnost také jedním z 14 našich mokřadů, které jsou zapsány na seznam mokřadů mezinárodního významu. Ty chrání takzvaná Ramsarská úmluva. Soustava Lednických rybníků je součástí Národní přírodní rezervace, evropsky významnou lokalitou a ptačí oblastí.

Historie rybniční soustavy sloužící k chovu ryb sahá až do 15. století a havarijní stav bezpečnostních přelivů na Hlohoveckém a Mlýnském rybníce tomu odpovídal.

Cíl projektu:

Rekonstrukcí bezpečnostních přelivů Hlohoveckého a Mlýnského rybníka bylo umožněno hospodaření s vodou a neškodné převedení povodňových průtoků pod rybniční soustavou v potoce Včelínek, který dále protéká obcemi Charvátská Nová Ves a Břeclaví.

Rekonstrukce bezpečnostních přelivů na obou rybnících napomáhá udržovat jejich hladinu v takové výši, která vyhovuje řadě vzácných druhů ptáků. Dále došlo ke zlepšení stavu mokřadních společenstev mělkých rybníků.

Realizovaná opatření:

  • rekonstrukce opevnění - nové železobetonové bezpečnostní přelivy
  • rekonstrukce nátokových stěn – boční stěny řešeny obkladovým zdivem z lomového kamene
  • rekonstrukce dna nátoku – viditelné části dna dlážděny taktéž lomovým kamenem
  • rekonstrukce části opevnění pravého břehu, vývaru, nátoku a nové stavidlové uzávěry
  • pročištění dna rybniční stoky
  • kácení dřevin a vytvoření hnízdních příležitostí pro ledňáčka říčního.
Lekníky na jedné z nádrží v NPR Lednické rybníky.
Bagr na ploše Lednických rybníků.
Rákosiny.