Název projektu: Ochrana přírodního dědictví pro život na Ukrajině – ConNaturLIFE Ukraine

     
Tento projekt je financován Evropskou unií.

Číslo projektu: 101148569
Místo realizace: Ukrajina
Program: LIFE
Zdroj financování: 90% financování z programu LIFE, 10% kofinancování z MŽP
Celkový rozpočet: 1 088 512,07 €
Doba trvání projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026
Partneři projektu: Ukrainian Nature Conservation Group, Ecologiya Pravo Ludyna, Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine

​​​​                     

Cíle a náplň projektu:

Projekt reaguje na výzvu programu Evropské komise LIFE speciálně vypsanou s tématem podpory implementace směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích v rámci soustavy Natura 2000 na Ukrajině a v Moldavsku na základě jejich současné sítě Smaragd (Emerald) podle Bernské úmluvy (Program: LIFE 2023 PLP).

Dlouhodobým cílem projektu je vytvoření efektivního systému správy a řízení sítě Smaragd (Emerald) na Ukrajině na základě nástrojů Natura 2000 podpořeného legislativou harmonizovanou s příslušnou legislativou EU.

Projekt přispívá k naplňování Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny, které bylo podepsáno 13. 7. 2022. V jeho bodě 5. se ministerstva zavázala ke spolupráci v oblasti ochrany přírody a zachování biodiverzity.

Hlavní cíle projektu:

 1. Uvedení ukrajinské legislativy a praxe v oblasti ochrany přírody do souladu s evropskými normami prostřednictvím vytvoření jasného plánu kroků vedoucích k úplné transpozici a implementaci evropských směrnic o ptácích a přírodních stanovištích do ukrajinské legislativy.
 2. Stanovení plánu na posílení a vylepšení sítě Emerald a transformace na síť Natura 2000.
 3. Identifikace druhů a stanovišť na Ukrajině vyžadujících dodatečná ochranná opatření podle směrnic o ptácích a přírodních stanovištích.
 4. Zlepšení správy a monitoringu lokalit soustavy Natura 2000 prostřednictvím vypracování a šíření metodických pokynů zdůrazňujících osvědčené postupy.
 5. Pokrok v institucionální reformě sektoru ochrany přírody na Ukrajině.
 6. Upevnění partnerství mezi Ukrajinou a Českou republikou, navázání osobních kontaktů a podněcování další spolupráce v oblasti ochrany biodiverzity.
 7. Ukázka praktické implementace směrnic o ptácích a přírodních stanovištích na příkladu pilotního území soustavy Smaragd.
 8. Zvyšování kapacity a ochoty mladé generace/budoucích veřejných činitelů pro implementaci environmentálních směrnic.
 9. Posílení zapojení klíčových skupin zainteresovaných stran a širší veřejnosti při nastavení dobrého systému správy a řízení ochrany přírody.

Některé plánované výstupy projektu:

 • analýza legislativy v oblasti ochrany biodiverzity a návrhy na implementaci naturových směrnic EU (92/43/EHS, 2009/147/ES),
 • analýza institucionálního zajištění ochrany přírody a návrhy na jeho úpravy,
 • vytvoření vzdělávacího modulu pro budoucí pracovníky v ochraně přírody,
 • studijní cesta pro ukrajinské zájmové skupiny do České republiky s cílem seznámit se s praxí ochrany přírody,
 • vydání publikace o chráněných územích Ukrajiny.

Kontakt:

Mgr. David Lacina
Vedoucí projektu