Název projektu: Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi

Logo České rozvojové agentury.Logo Česká republika pomáhá.

Logo Austrian Development Cooperation.

Tento projekt byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Číslo projektu: GE-2018-022-FO-43040/1
Místo realizace: Gruzie (oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti)
Program: Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Gruzie 2018–2023 – Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejíh komunit
Zdroj financování: 100 % ČRA
Celkový rozpočet: 9 585 620 Kč (náklady AOPK ČR  2 910 180 Kč)
Doba trvání projektu: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023​​
Vedoucí partner: Správa Krkonošského národního parku
Partneři projektu: Správa Národního parku Šumava

Cíle a náplň projektu:

Záměrem „Programu udržitelného rozvoje horských oblastí a jejich komunit v oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti“ GE-2018-022-FO-43040, který byl realizován v letech 2018–2023 bylo přispět prostřednictvím řady multisektorových opatření k ochraně horských ekosystémů i k udržitelnému hospodaření v této horské oblasti. Záměr programu vycházel z Programu dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky a Gruzie 2018–2023 a plně zapadal do jím definovaných priorit.

Projekt „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“ (GE-2018-022-FO-43040/1) byl součástí výše uvedeného programu. Cíl projektu byl plně v souladu s dílčím cílem SDG 15.4: Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj. Výstupy projektu byly stanoveny v souladu s potřebami municipality Dušeti, která je zřizovatelem chráněné krajinné oblasti Aragvi (dále jen CHKO Aragvi), a partnerské instituce Agentury pro chráněná území Gruzie (dále jen APA), která zajišťuje správu národních parků v Gruzii. Výstupy primárně zahrnovaly přípravu a zpracování návrhu plánu péče pro CHKO Aragvi a zvýšení odborných kapacit zaměstnanců správy.

Plán péče je pokládán za hlavní nástroj komplexního managementu chráněných území. Projekt jeho prostřednictvím zajistil nejen dostatečné plánování ochrany přírody a krajiny v zájmovém území, ale zároveň i stanoví příslušná pravidla a principy vedoucí k celistvému udržitelnému rozvoji dané horské oblasti. Implementace plánu péče pomůže zvýšit atraktivitu regionu pro cestovní ruch, podpoří tradiční způsoby hospodaření a obživy místních komunit a v neposlední řadě přispěje ke zlepšení porozumění péči o chráněná území u místních obyvatel, zájmových skupin a samosprávy.

Projekt svými aktivitami navázal na intervence Zahraniční rozvojové spolupráce ČR (dále jen ZRS ČR) v letech 2014–2018 zaměřené na rozvoj horského regionu Tušsko v rámci plánu péče pro Chráněnou krajinnou oblast Tušsko, který se stal základem pro implementaci celé řady opatření směřujících k zajištění ochrany přírodních a kulturně-historických hodnot území.

Horská krajina Gruzie.
Foto: Jindřich Chlapek

Kontakt:

Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí