Pro zajištění ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů nebo ohrožených biotopů na globální úrovni, přijímají státy světa mezinárodní úmluvy. Česká republika přistoupila v oblasti ochrany přírody a krajiny k mnoha mezinárodním úmluvám:

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva)
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)
​​​​​​​Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

​​​​​Úmluva Rady Evropy o krajině(stránky MŽP)
Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe(stránky MŽP)
Smlouva o Antarktidě(stránky MŽP)

Pro více informací o obsahu a dopadu těchto úmluv či dokumentů, navštivte webové stránky MŽP. Řada úmluv má také postupně upravované a doplňované přílohy, proto je nejvhodnější při hledání aktuálního znění navštívit přímo jejich originální webové stránky v angličtině.