Logo Národního geoparku.
Termín geopark označuje území, které dokládá vývoj Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Síť Evropských geoparků byla založena v roce 2000 a ke konci roku 2018 sdružuje 73 geoparků z různých států Evropy.

Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území.

Na první mezinárodní konferenci o geoparcích v Pekingu (2004) byla přijata Pekingská deklarace o ochraně geologického dědictví, na jejímž základě vznikla pod patronací UNESCO Světová síť geoparků. Podle Deklarace z Madonie (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i světovým geoparkem. V listopadu 2015 se mezinárodní geoparky staly přímo kategorií UNESCO - jako "Globální geoparky UNESCO".

Stát se světovým geoparkem není jednoduché a jedná se o trvalý závazek. Všestrannost posuzování nových potenciálních členů je patná z výčtu požadavků na hodnocení. Každý geopark světové sítě podléhá každé čtyři roky periodickému hodnocení a v případě špatného výsledku mohou být uložena opatření k nápravě, případně může být mezinárodní označení odebráno. Mimoto geoparky zpracovávají stručnou každoroční zprávu, která shrnuje přehled činnosti a  plnění krátkodobých i dlouhodobých cílů geoparku. Poviností je účast na každoročních konferencích Evropské sítě geoparků i globálních geoparků UNESCO a praktická mezinárodní spolupráce.

Každoročně na přelomu května a června se koná Evropský týden geoparků za účelem popularizace geoparků jako takových a na podporu ochrany geologického dědictví.

Geoparky České republiky

Institut geoparků u nás nevychází z legislativy. Geoparky vznikají na základě dobrovolné spolupráce různých subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody. Podmínky a postup, kterým se území může stát českým národním geoparkem, upravilo MŽP Směrnicí č. 9/2018, o zabezpečení jednotného postupu při nominaci území na národní geopark. Existuje Charta národních geoparků České republiky (2018), naše národní geoparky mají vlastní logo.

Stručné základní informace k našim geoparkům jsou uvedeny níže, více o geoparcích na webu Národní rady geoparků, případně na stránkách MŽP. Informace o akcích geoparků najdete na webu Asociace geoparků ČR.

Podíívat se také můžete na podrobnou mapu geoparků na území České republiky

Geopark Český ráj

Prvním českým geoparkem v Síti evropských geoparků a současně ve Světové síti geoparků se stal Geopark Český ráj v říjnu 2005 (první certifikát), a byl v té době 25. geoparkem evropské sítě. Od listopadu 2015 nese označení Český ráj - Globální geopark UNESCO. Geopark byl drobně rozšířen v roce 2015 a následně znovu v roce 2019. Geopark o rozloze cca 830 km2 výrazně přesahuje stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Geopark zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Nositelem geoparku je Geopark Český ráj, o. p. s.

Navštivte geopark Český ráj

Geopark Egeria

Druhým českým národním geoparkem se stal Geopark Egeria. Rozkládá se na větší části Karlovarského kraje - bez Doupovských hor, Žluticka a Toužimska - na ploše 2 462 km2. Je jednou ze tří částí připravovaného Česko-bavorského geoparku. Po odborné stránce je geopark velmi variabilní, můžeme zde shlédnout doklady vulkanismu, těžbu surovin, geomorfologické útvary, různé typy hornin, minerální prameny, tektonické jevy, atd. Geopark překrývá téměř celou CHKO Slavkovský les. Hlavní roli ve fungování geoparku hraje Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

Navštivte geopark Egeria

Geopark GeoLoci

Oblast Plánska, Stříbrska, Konstantinolzeňska a severní části Českého lesa nabízí pestrou řadu geologicky zajímavých lokalit a hornických památek. Zdejší krajina, poznamenaná dolováním železitých rud, zlata i lámáním žuly ale také dějinnými zlomy a odsunem bývalých obyvatel s následnou divokou poválečnou kolonizací, zůstala nenarušená a čistá a nabízí svou náruč návštěvníkům regionu. Romantické zříceniny středověkých hradů, Chodské pivo nebo léčebné prameny v okolí Konstantinových Lázní zvou k poznání Národního geoparku GeoLoci. Je jednou ze tří částí připravovaného Česko-bavorského geoparku. Geopark na podzim 2019 nezískal nový certifikát a o označení národní přišel (velmi pravděpodobně jen dočasně). Vůdčím subjektem geoparku je GeoLoci o. p. s.

Navštivte geopark GeoLoci

Geopark Železné hory

Národní geopark Železné hory se rozkládá na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina mezi obcemi Chvaletice, Chrudim, Nové Hrady, Hlinsko a Chotěboř. Území geoparku představuje unikátní a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 600 milionů let dlouhou historii Českého masivu na řadě geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Ve spojení s přírodou, kulturou a místními tradicemi si zde každý návštěvník vybere. Část geoparku se překrývá se stejnojmennou CHKO. Vůdčím subjektem geoparku jsou Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o.

Navštivte geopark Železné hory

Geopark Kraj Blanických rytířů

Národní geopark mezi Českým Šternberkem, Zručí nad Sázavou, Mladou Vožicí a Postupicemi, s plochou téměř 630 km2. Hlavním geologickým fenoménem je geomorfologicky zřetelná blanická brázda, na kterou jsou vázány rudní výskyty včetně ložiska zlata (důl Roudný) i historicky těžené ložisko antracitu. Malebné kulturní krajině s menšími obcemi dominuje bájný vrch Blaník. Geopark zahrnuje celou CHKO Blaník. Vůdčím subjektem geoparku je ZO ČSOP Vlašim.

Navštivte geopark Kraj Blanických rytířů

Geopark Podbeskydí

Národní geopark v předhůří Beskyd, mezi hlavním beskydským hřebenem a řekou Odrou, na západě sahá k Jeseníku n. Odrou, na východě k Frýdku Místku. Rozloha cca 540 km2. Území je geologicky pestré se střídáním pískovců a jílovců karpatského flyše, s vulkanity těšínitové asociace, na zkameněliny bohatými jurskými vápenci bradel, glaciálními sedimenty, minerálními prameny atd. Využívání místních nerostných surovin ovlivnilo hospodářský a kulturní vývoj oblasti. Geopark částečně zasahuje do CHKO Beskydy. Hybnou silou geoparku je Spolek Hájenka, z. s.

Navštivte geopark Podbeskydí

Geopark Ralsko

Národní geopark v širším okolí Ralska, mezi Doksy, Jestřebím, Mimoní a Stráží pod Ralskem. Na rozloze cca 216 km2 nabízí odkryvy křídových pískovců a skalní města, ve východní části křídové sedimenty se zkamenělinami; křídové sedimenty protínají žíly a pně terciérních vulkanitů. Je možné navštívit lokality historické těžby železa. Kvůli existenci bývalého vojenského prostoru vylidněná krajina s nenápadnými pozůstatky po zaniklých vsích, stavbami zahloubenými do pískovcových skal. Vůdčím subjektem geoparku je Geopark Ralsko o. p. s.

Navštivte geopark Ralsko

Geopark Vysočina

Národní geopark Vysočina leží mezi Počátkami, Telčí a Batelovem, na ploše 225 km2. Geologicky zahrnuje vysoce metamorfované ruly moldanubika a do nich pronikající žulový centrální moldanubický pluton. Pro region jsou typické periglaciální zvětrávací tvary těchto hornin, vývoj v kvartéru podmínil vznik menších rašelinišť. V krajině je množství starých lomů, kámen se dnes těží v několika činných lomech. Vůdčím subjektem geoparku je Mikroregion Telčsko (dobrovolný svazek obcí).

Navštivte geopark Vysočina

Geopark Broumovsko

Vymezením národní geopark Broumovsko odpovídá Broumovsku a Žacléřsku, rozkládá se na ploše 570 km2. Geopark je rozsáhlejší než CHKO Broumovsko. Naleznete zde kontinentální uloženiny vnitrosudetské pánve místy se zkamenělinami, produkty permského vulkanismu. Charakteristická jsou skalní města vymodelovaná v křídových pískovcích. Území je rezervoárem podzemní vody zásobujícím řadu měst východních Čech. Harmonická krajina se souborem význačných barokních kostelů, na jejichž stavbu byly použity místní horniny. Vůdčím subjektem geoparku je Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s.

Navštivte geopark Broumovsko

Geopark Barrandien

Rozsáhlý národní geopark odpovídá oblasti mezi Prahou, Příbramí, Plzní a Rakovníkem, o rozloze přes 4 300 km2. Barrandien je klasická oblast geologického výzkumu neoproterozoika až devonu, kterou proslavil Joachim Barrande. Je mezinárodně známá bohatými nálezy zkamenělin a vědecky důležitými stratigrafickými profily. V okolí Plzně uhelná pánev s ukončenou těžbou černého uhlí, těžba kaolínu, historická těžba zlata v okolí Jílového a Nového Knína. Geopark Barrandien překrývá celé CHKO Brdy a Český kras, cca 3/4 CHKO Křivoklátsko. Nositelem je Ekologické centrum Orlov, o. p. s. (prostřednictvím organizační složky Geopark Barrandien).

Navštivte geopark Barrandien

Geopark Krajina břidlice

Rozsáhlý národní geopark zasahuje od Oder a Budišovic k Bruntálu a Rýmařovu, plocha je 1913 km2. Geologicky území dominují droby a břidlice spodního karbonu (kulmu), významné jsou rovněž kenozoické vulkanity. Štípatelné jemnozrnné břidlice bývaly známým pokrývačským materiálem, využívaly se i k jiným účelům. Četné pozůstatky po rozsáhlé podzemní i povrchové těžbě břidlic jsou hlavním geologickým lákadlem geoparku. Vůdčím subjektem geoparku je Krajina břidlice, z.s.

Navštivte geopark Krajina břidlice

Královská Šumava

Geopark pokrývá oblast západočeské části Šumavy, mezi Kašperskými Horami, Kvildou, Železnou Rudou a Čachrovem, o ploše cca 420 km2. Geologicky se jedná o hluboce metamorfované horniny moldanubika prostoupené granitickými horninami. Krajina částečně modelována působením ledovců v dobách ledových. Významná je historie těžby zlata z období Keltů i za vlády Karla IV. Křemenný materiál z vodních toků i z křemenných žil byl zdrojem suroviny pro menší sklárny. Řídícím subjektem geoparku je Český svaz ochránců přírody Rejštejn, pobočný spolek.

Navštivte Královskou Šumavu