Stanovisko AOPK ČR k pozitivnímu seznamu živočichů v zájmových chovech

AOPK ČR vyjadřuje nesouhlas s myšlenkou regulace zájmového chovu prostřednictvím tzv. pozitivního seznamu. Stejný přístup má také Unie českých a slovenských zoologických zahrad, se kterou má AOPK ČR uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci.

Text stanoviska

Česká republika je i přes svoji malou rozlohu a relativně nízký počet obyvatel chovatelskou velmocí. Dokladem toho je fakt, že více než 10 000 Čechů chová živočichy přímo ohrožené vyhubením – tedy zařazených do přílohy CITES I/A. Chov těchto druhů zvířat podléhá pravidlům evropské a české legislativy.

Monitoring obchodu exemplářů CITES v ČR.

Legální obchod s exempláři CITES sleduje Světové monitorovací středisko ochrany přírody
UNEP WCMC

Přehled ohrožených druhů chráněných CITES a EU a jejich zařazení do příloh
Databáze Species+

Organizace TRAFFIC monitoruje nelegální obchod s faunou a florou:
TRAFFIC

Ohrožený nosorožec v krajině.
Foto: Ondřej Prosický


Co je to „WILDLIFE CRIME“?

Pro nelegální nakládání s ohroženými druhy (např. zabíjení slonů pro slonovinu, pašování papoušků a plazů, pytláctví pro trofeje apod.) se běžně používá slovní spojení wildlife crime. Tento typ kriminality byl dlouhou dobu velmi podceňován. Přístup společnosti se však v poslední době rychle mění a problematice wildlife crime se věnuje stále větší pozornost. Mezinárodní instituce včetně OSN (Organizace spojených národů) považují kriminalitu na životním prostředí za závažný problém s vysokou prioritou.

Podle údajů Úřadu spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC) v současnosti patří wildlife crime, včetně nelegálního obchodu s tropickým dřevem, mezi celosvětově nejvýznamnější oblasti kriminality. Po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi jde o čtvrtý nejvýnosnější nelegální byznys s odhadovaným objemem v řádu desítek miliard dolarů ročně. Nelegální obchod s cennými komoditami, jako je slonovina, nosorožčí rohy a další, bývá napojený na teroristické skupiny, kterým slouží jako zdroj financování jejich aktivit.

Zločinecké skupiny používají pro obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami stejné cesty a techniky jako pro pašování jiného nelegálního zboží. Při tom využívají mezery ve vymáhání práva v jednotlivých státech.

Nadnárodní a organizovaný wildlife crime je obzvláště rozvinutý v rozvojových zemích, protože místní vlády často nemají schopnost regulovat využívání svého přírodního bohatství. Dobře spravované přírodní zdroje mohou podporovat hospodářský pokrok regionu, naproti tomu neomezené drancování přírody vedoucí ztrátě přírodní rozmanitosti a k rozvratu ekosystémů vytváří korupční prostředí a na mnoha místech planety vede dokonce k násilným konfliktům.

Existují také další rizika nelegálního obchodu s divokou přírodou. Zavlečení nakažlivých chorob, parazitů či invazních nepůvodních druhů ohrožuje zdraví obyvatel a způsobuje velké hospodářské škody.

Osvěta je důležitá

V boji proti nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy je účinná také prevence a osvěta. Veřejnost bude nakloněná k ochraně přírody jen tehdy, když ji bude znát a rozumět ji. Je proto nutné, aby co nejvíce lidí chápalo, co všechno obchod se zvířaty a rostlinami obnáší, jaké je jeho pozadí, příčiny a důsledky. Lidí na Zemi stále přibývá, životní úroveň a spotřeba roste. Mnoho druhů se kvůli naší činnosti dostává do problémů a jsou na pokraji vyhubení. Ochrana přírody ale nemůže být účinná bez našeho aktivního přispění. Každý z nás totiž může svým přístupem pomoci k ochraně rozmanitosti naší planety.

Co mohu udělat já?

V řadě exotických zemí se na trzích veřejně prodávají exempláře ohrožených druhů bez ohledu na to, že je to zakázané. Potrestaný pak bývá obvykle jen nic netušící turista vezoucí si „suvenýr“, když ho na letišti odhalí celníci při kontrole. Kolik lidí napadne při nákupu krásného korálového trsu, že kvůli němu byl zničen kus korálového útesu v moři? Že nákupem papouška či želvy bez platných dokladů má kupující svůj podíl na nelegálním odchytu zvířat z přírody? Že v mnoha afrických zemích lze snadno koupit ozdobné předměty vyřezané ze slonoviny, jejichž vývoz může být potrestán i vězením? Neznalostí a neuvědoměním si těchto souvislostí můžeme způsobit mizení živočichů a rostlin z naší planety. Drastické odchyty zvířat z přírody, smrt mnoha z nich při transportu, pašování v hrozných podmínkách jsou tedy i naší věcí, i když si to často neuvědomujeme. Každý ale může pomoci. Třeba tím, že když chce mít doma nějaké exotické zvíře nebo rostlinu, bude opatrný a dopředu si zjistí všechny potřebné informace. Jestli je vybraný druh v přírodě ohrožený a zda je obchod s ním nějak omezen. Nakonec koupí jen zvíře či rostlinu s jasně legálním původem se všemi potřebnými dokumenty.