Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva) vznikla z iniciativy Ukrajiny a za odborné pomoci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Státy karpatského regionu (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina) ji podepsaly 21. května 2003 v Kyjevě a v platnost vstoupila 4. ledna 2006. Sekretariát úmluvy hostí úřadovna UNEP ve Vídni.

Úkolem úmluvy podporovat a rozvíjet spolupráci jednotlivých smluvních stran v ochraně a udržitelném rozvoji Karpat s cílem zlepšit kvalitu života tamějších obyvatel, posílit místní hospodářství a chránit přírodní hodnoty a kulturní dědictví. Tato norma mezinárodního práva se zaměřuje na široký okruh témat od ochrany a udržitelného využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územního plánování, udržitelného vodního hospodářství, lesnictví a zemědělství, dopravy a infrastruktury přes cestovní ruch, průmysl, kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí až po problematiku hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí (EIA), monitorování planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a v neposlední řadě na informování, vzdělávání, výchovu a osvětu veřejnosti a cílových skupin obyvatelstva s cílem získat jejich podporu a zapojit je do péče o uvedené celosvětově významné pohoří zabírající na 200 000 km2 a do rozhodování o něm.

Karpatská úmluva jako rámcová konvence byla sjednána s tím, že obecně formulované závazky postupně upřesní specificky zaměřené protokoly. Uvedený model se již osvědčil v případě Alpské úmluvy.

V rámci Karpatské úmluvy se dosud sjednaly a vstoupily v platnost:

Činnost AOPK ČR:

  • zapojení do činnosti tematicky zaměřených pracovních skupin k jednotlivým protokolům úmluvy,
  • příprava pravidelných kulatých stolů Karpatské úmluvy, což jsou pracovní setkání zástupců veřejné správy (obce, krajské úřady), orgánů ochrany přírody a krajiny či neziskového, akademického i podnikatelského sektoru, kteří se v České republice aktivně podílejí na naplňování Karpatské úmluvy, a to zejména v oblastech prosazování udržitelného rozvoje, ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví,
  • realizace mezinárodních programů a projektů, zaměřených kupř. na zlepšení propojenosti a prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a zlepšení kapacit pro péči o přírodní a kulturní dědictví,
  • příprava zasedání konference smluvních stran úmluvy a aktivní účast na nich.