V CHKO Český les  má vysokou hodnotu unikátní opuštěná krajina s více než šedesáti zaniklými obcemi.  Síť zaniklých vesnic tvoří základní kostru vymezeného systému ekologické stability a představuje ostrůvky přírody, která není pod tlakem současného lesního a zemědělského hospodaření. Řada původních vesnic má dnes charakter polopřirozených suťových nebo lužních lesů s množstvím doupných stromů a mrtvého dřeva a významnou příměsí dřevin, které se v hospodářském lese nevyskytují.

Plán péče

Jedním z nejdůležitějších úkolů Správy CHKO je plánování a zajištění ochranářského managementu – aktivní péče o rezervace i přírodu ve volné krajině. To, jak se o CHKO Český les pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2017 až 2026.

Plán péče o CHKO Český les na období 2017–2026

Průzkumy

Český les byl v uplynulých 16 letech podroben intenzivní průzkumné činnosti. Bylo tu provedeno přes sto inventarizačních průzkumů. Dvakrát tu proběhly mezinárodní projekty na sledování rysí populace v Evropě (Translynx 2013–2015, 3Lynx 2017–2020). Díky nim byl například doložen pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Byly nalezeny nové výskyty vzácných druhů mechů a lišejníků, hmyzu (např. rýhovec pralesní), hub (korálovec bukový nebo korálovec jedlový) nebo různých druhů netopýrů.

Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které Správa CHKO zajišťuje pravidelnou péči, například kosení, vyřezávání náletů či obnovu přirozené skladby zdejších lesů.

Bezzásahové lesní oblasti

Lesy na území  NPR Čerchovské hvozdy, PR Smrčí a v 1. zóně CHKO byly po dohodě s vlastníky převedeny do režimu  tzv. samovolného vývoje. Dále vznikly dvě bezzásahové oblasti PR Pleš a PR Starý Hirštejn.

Vodní režim

Zásadní je i péče o vodní režim. Podporujeme zadržení vody v krajině. Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři se obnovují zaniklé tůně a instalují se přehrážky do odvodňovacích příkopů v lesích.

NPP Na požárech - obnovní management

V národní přírodní památce Na požárech probíhá projekt hrazený z Operačního programu životního prostředí,  který má zastavit zarůstání tohoto území lesem, potlačit invazní druhy a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov řada vzácných rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní.

Zajímavosti

Modrásek hořcový

Modrásek hořcový.Kriticky ohrožený modrásek hořcový vymizel z většiny známých lokalit. Recentní výskyt je znám pouze z jihozápadu a jihu Čech, konkrétně v Českém lese ho můžeme nalézt v přírodní památce Hvožďanská louka. Dále se vyskytuje v Polabí a na jižních svazích Nízkého Jeseníku (VVP Libavá). Závažné nebezpečí pro něj představují především meliorace, ukončení tradičního způsobu hospodaření směřující k zarůstání zbývajících lokalit a zmenšování populací živných rostlin.
U dlouhodobě neobhospodařovaných pozemků se jako velmi vhodné ukázalo pokosení křovinořezem a extenzivní přepasení skotem, který úspěšně rozšlapává trsy dominantních trav jako bezkolence nebo metlice (Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa).

Vrba borůvkovitá

Mimo výskytu v Českém lese, konkrétně u Nových Domků, vrba borůvkovitá vyskytuje pouze na dvou lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá) a na jedné lokalitě v Železných horách.

Mimo výskytu v Českém lese, konkrétně u Nových Domků, vrba borůvkovitá vyskytuje pouze na dvou lokalitách ve Slavkovském lese (Prameny, Čistá) a na jedné lokalitě v Železných horách.

Český křemenný val u Poběžovic

Český křemenný val je více než 100 km dlouhá zóna tektonických poruch, linoucí se od České Kubice až k Mariánským Lázním. V severní části jsou na ni vázana rudní ložiska uranu a jiných kovů (Mn, atd.,) v jižní části je silně prokřemeněná a to až v několik kilometrů širokém pásu. Samotná křemenná žilovina s křemenem mnoha generací tvoží nápadné elevace, které jsou odolné vůči zvětrávání a krajina je díky nim pestrá. Tyto elevace jsou často využity na stavbách poutních kostelů nebo rozhleden.