Ptačí oblasti

Ledňáček říční na větvi.
Ledňáček říční, foto: Jiří Neudert 

Mapa Ptačích oblastí.

Pro větší detail přejděte do externí aplikace zde nebo klikem na mapu.

Ptačí oblasti (PO) jsou jedním ze dvou typů chráněných území v rámci soustavy Natura 2000. Jsou vymezovány zejména za účelem ochrany druhů ptáků, uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících druhů ptáků 2009/147/ES („směrnice o ptácích“). V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště v rámci území členských států Evropské unie. Ptačí oblasti mohou být vymezeny nejenom pro druhy z přílohy I směrnice o ptácích, ale i pro všechny pravidelně se vyskytující stěhovavé druhy na našem území, které se při tahu nebo při zimování shromažďují ve vysokých počtech na dané lokalitě.

Požadavky směrnice jsou včleněny do zákona o ochraně přírody a krajiny. Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti na území ČR, je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. Na rozdíl od směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích nestanovuje kritéria výběru lokalit, nicméně musí být uplatněna odborná ornitologická kritéria (zejm. koncept Významných ptačích území).

V současné  době je v České republice vymezeno 41 ptačích oblastí, které zaujímají plochu 703 437 ha (8,9 % ČR). Jejich seznam je dostupný v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Jednotlivé ptačí oblasti jsou v České republice vymezovány vždy pro konkrétní ptačí druhy z přílohy I směrnice o ptácích (nebo v několika málo případech i jako významná tahová či zimní shromaždiště) samostatně formou nařízení vlády, ve kterých jsou specifikovány činnosti, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Vhodná opatření pro udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany jsou definována v souhrnech doporučených opatření pro konkrétní ptačí oblasti nebo v plánech či zásadách péče o zvláště chráněná území, která jsou v překryvu s danou ptačí oblastí.

Kód PO Název PO Dokument obsahující opatření péče pro předměty ochrany PO
CZ0811022 Beskydy Plán péče o CHKO Beskydy
CZ0531012 Bohdanečský rybník Plán péče o NPR Bohdanečský rybník
CZ0311040 Boletice SDO
CZ0521014 Broumovsko Plán péče o CHKO Broumovsko
CZ0621025 Bzenecká doubrava - Strážnické Pomoraví SDO
CZ0311037 Českobudějovické rybníky SDO
CZ0511007 Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady SDO
CZ0311038 Dehtář SDO
CZ0411002 Doupovské hory SDO
CZ0811021 Heřmanský stav – Odrav – Poolší SDO
CZ0311036 Hlubocké obory SDO
CZ0721023 Horní Vsacko Plán péče o CHKO Beskydy
CZ0721024 Hostýnské vrchy SDO
CZ0621026 Hovoransko – Čejkovicko SDO
CZ0621031 Jaroslavické rybníky SDO
CZ0711017 Jeseníky Plán péče o CHKO Jeseníky
CZ0511008 Jizerské hory Plán péče o CHKO Jizerské hory
CZ0531013 Komárov SDO
CZ0711016 Králický Sněžník SDO
CZ0521009 Krkonoše Zásady péče o Krkonošský národní park
CZ0211001 Křivoklátsko Plán péče o CHKO Křivoklátsko
CZ0421006 Labské pískovce

Zásady péče o NP České Švýcarsko,
Plán péče o CHKO Labské pískovce

CZ0621028 Lednické rybníky Plán péče o NPR Lednické rybníky
CZ0711019 Libavá SDO
CZ0711018 Litovelské Pomoraví Plán péče o CHKO Litovelské Pomoraví
CZ0421003 Nádrž vodního díla Nechranice SDO
CZ0421004 Novodomské rašeliniště – Kovářská SDO
CZ0311039 Novohradské hory SDO
CZ0521015 Orlické Záhoří Plán péče o CHKO Orlické hory
CZ0621029 Pálava Plán péče o CHKO Pálava
CZ0621032 Podyjí Zásady péče o NP Podyjí
CZ0811020 Poodří Plán péče o CHKO Poodří
CZ0211010 Rožďalovické rybníky SDO
CZ0311035 Řežabinec Plán péče o NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
CZ0621027 Soutok – Trvdonicko SDO
CZ0621030 Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny Plán péče o PR Věstonická nádrž
CZ0311041 Šumava

Zásady péče o NP Šumava,
Plán péče o CHKO Šumava

CZ0311033 Třeboňsko Plán péče o CHKO Třeboňsko
CZ0311034 Údolí Otavy a Vltavy SDO
CZ0421005 Východní Krušné hory SDO
CZ0211011 Žehuňský rybník – Obora Kněžičky SDO