null Péče o přírodu národní přírodní památky Na požárech má smysl_aktualita_7_2022_detail

AOPK ČR, Správa CHKO Český les

Péče o přírodu národní přírodní památky Na požárech má smysl

1. 7. 2022

Během terénního šetření pro nový plán péče o toto území jsme zaznamenali dosud nevídané množství perleťovců severních, zranitelného druhu motýla Červeného seznamu bezobratlých ČR

Péče o přírodu národní přírodní památky Na požárech má smysl.   

 Od roku 2001 se zdejší louky pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, likvidují invazní rostliny a na některých místech se narušuje půda. To prospívá mnoha druhům vzácných rostlin a živočichů. Péči zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Během terénního šetření pro nový plán péče o toto území jsme zaznamenali dosud nevídané množství perleťovců severních, zranitelného druhu motýla Červeného seznamu bezobratlých ČR. Poletovala jich tu necelá stovka. Zatím se se nám tu podařilo objevit 34 druhů denních motýlů. Ukazuje se, že cílená péče má smysl,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka AOPK ČR.

Národní přírodní památka Na požárech o rozloze 80 hektarů leží na území zaniklé obce Jedlina v okresu Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Domov tu má řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Podmáčené plochy vyhovují silně ohrožené rosnatce okrouhlolisté a kriticky ohrožené vrbě borůvkovité (KO), která se v ČR vyskytuje už jen na třech dalších lokalitách. Na zrašelinělých místech roste klikva bahenní (Vaccinium oxycoccos), která je nezbytná pro přežití vzácného motýla perleťovce severního (Boloria aquilonaris).

Málokterý návštěvník Českého lesa ovšem ví, že současná otevřená rašeliniště, která dnes již z dálky prozradí bílé zářící porosty suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum) dříve vypadala úplně jinak.

Před zánikem obce Jedlina po druhé světové válce se tu páslo a sušilo seno. S poválečným odsunem zdejších hospodářů a spuštěním Železné opony krajina začala postupně zarůstat. Cenná lokalita byla vyhlášena Národní přírodní památkou až v roce 1992. Ale až od roku 2001 začala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, opětovně nynější památku pravidelně kosit. Ovšem tehdejších 1,5 ha kosených ploch bylo v kontextu celkové rozlohy památky málo. Začalo se také s narušováním drnu, vyřezáváním náletů, extenzivní pastvou a likvidací invazních rostlin - především tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia) a lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus). Zařazení národní přírodní památky mezi evropsky významné lokality znamenalo další péči na rozsáhlejší ploše.

V roce 2017 byl na území NPP Na požárech spuštěn další balík managementových opatření, který se zaměřil na plochy, na které do té doby nebyly finanční prostředky. Šestiletý plán vyřezávek náletů a ručního mozaikového kosení s odvozem biomasy se zaměřil na plochy, na jejichž obnovu do té doby nebyly finanční prostředky. Tato péče je financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

„Prospívá to i nově objevenému druhu lokality - střevlíku Ménétriésovu (Carabus menetriesi pacholei). V ČR byl dosud znám jen z lokalit v Novohradských horách, na Šumavě a Krušnohoří. Nález z národní přírodní památky Na požárech tak vyplnil mezeru v jeho výskytu po západní hranici. Tento dravý brouk původních rašelinišť je chráněn českou i evropskou legislativou,“ dodává Zuzana Blažková.

Živočichové na květině.
Jirnice modrá.
Perletovec severní.
Prstnatec suchopýr.
Rosnatka okrouhlolistá.
Zelenáček šťovíkový.