Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Nominace je možné posílat každoročně do konce března. Musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy), zdůvodnění, proč by měl nebo měla cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele.

Nominace zasílejte elektronicky na adresu: karolina.sulova@nature.cz.

O vítězi v obou kategoriích – počin a osobnost – rozhoduje na základě doporučení Rady AOPK ČR ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Cena byla ustavena v roce 2018. Její statut si můžete přečíst zde.


Laureáti za rok 2022

Kategorie: Počin

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. a ŠLP Masarykův les

Docent Tomáš Vrška dlouhodobě prosazuje šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích. Unikátní je, že dokáže spojit vědecké poznatky s praxí. To je dobře vidět na práci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který v současnosti řídí. Strategie lesnického hospodaření je zaměřena na adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy se postupně zvyšuje jejich pestrost – jak ve složení dřevin, tak i v tom, že jsou tu stromy různého stáří v rozmanité struktuře. Přirozená obnova lesů tvoří více než 50 % z celkové obnovy. Zásadní je, že se ukazuje, že přírodě blízké postupy hospodaření mohou být ekonomicky rentabilní.

Kategorie: Osobnost

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c

Profesor Moldan je opravdu výjimečnou osobností v českém i mezinárodním kontextu. Přispěl k tomu, že většina naší společnosti vnímá ochranu přírody a životního prostředí jako zásadní faktor, který přispívá ke kvalitě každodenního života. Jako první polistopadový ministr životního prostředí se také zásadně podílel na nastavení právního systému ochrany životního prostředí v České republice. Je jedním z předních expertů v oblasti environmentálních rizik klimatické změny.

Laureáti za rok 2021

Kategorie: Počin

Pivovar Radegast

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získal Pivovar Radegast  za reklamní spot s motivem pastevce a vlka.  Hlavní hrdina se učiní pro něj těžké – a správné rozhodnutí – vlka, který přibíhá k jeho ovcím, namíří zbraň, vystřelí do vzduchu a nechá jej odběhnout. V kontextu vyhrocené tuzemské debaty o tom, zda má vlk v naší krajině místo, je celkové pojetí spotu příjemným překvapením. Tyto přísně chráněné šelmy do naší přírody patří, chovatelé dostávají finance na zabezpečení stád i kompenzace za případné škody. Vlci pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce a jeleny, kteří brání přirozené obnově našich lesů a působí velké škody i zemědělcům.  Není to jediný moment, kdy se pivovar Radegast hlásí k odpovědnosti za naši krajinu – například podporuje péči o louky či mokřady v Beskydech.

Kategorie: Osobnost

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal ornitolog Karel Šťastný za celoživotní studium rozšíření ptáků a jejich početnosti v ČR. Podařilo se mu také do praxe zavést exaktní metody výzkumu ptačích populací a společenstev a významně tak pomohl k ochraně ptactva. Vydal stovky článků a 50 knih. Z hlediska ochrany přírody a ptáků zejména jsou nejdůležitější čtyři atlasy hnízdního rozšíření ptáků, které zmapovaly období v 70. a 80. letech minulého století a na počátku milenia a naposledy v letech 2014-2017 (tento atlas byl vydán v prosinci 2021). Data z těchto atlasů byla využita při vstupu ČR do Evropské unie a jsou průběžně využívána v praxi ochrany přírody. Je spoluautorem Červených seznamů ptáků ČR (2017, 2003 a několika předchozích nepublikovaných verzí), Fauny ČR – svazků Ptáci, které také slouží k praktické ochraně ptáků. Byl dlouholetým jednatelem a předsedou České společnosti ornitologické a v roce 1990 spoluzakladatelem Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v Praze. Nyní působí jako profesor na Fakultě životního prostředí ČZU.


Laureáti za rok 2020

Kategorie: Počin

Povodí Moravy, s.p.

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Na Dyji, na státní hranici, se tři odstavená ramena vrátila řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde se na více než 10 ha vytvořil lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významná je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kdy bylo odstraněno opevnění břehů, a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky

Kategorie: Osobnost

doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc.

Mimořádně se zasloužila o ochranu přírody v Praze a Středočeském kraji a o výchovu generací univerzitních studentů na katedře botaniky PřF UK. Rok 1968 ji se zákonitou logikou postavil na stranu názorů, pro které ji následná pookupační normalizace z fakulty vyloučila. Po nesnadných pokusech najít nové místo nakonec zakotvila na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody a stala se skutečným znalcem přírodních poměrů Velké Prahy a středních Čech. Sepsala desítky časopiseckých a knižních textů z mykologie, rhizologie, pedologie, vegetační ekologie a ochrany přírody (např. knihy z řady Chráněná území ČR nebo Střední Čechy - příroda, člověk, krajina). Významná je její ediční a organizátorská činnost (např. na půdě ČBS nebo v CHKO Český kras). Zapojila se do organizování programu Natura 2000 mezi studenty, znovuvzkříšení časopisu Bohemia Centralis a redakční práce v něm. Do státní ochrany přírody vnesla výzkum jako přirozenou součást správy a zasloužila se o vyhlášení 90 chráněných území. Lze hovořit o "škole ochrany přírody", kterou spoluvytvářela.

RNDr. Dana Bartošová

Cenu AOPK ČR obdržela za vytrvalou snahu o to, aby u nás mohly žít velké šelmy. Dana Barošová pracuje na Správě CHKO Beskydy od roku 1978. Od té doby se věnuje velkým šelmám, jejich ochraně a monitoringu, spolupráci s hospodáři, šetření škod, pořádá přednášky a besedy.


Laureáti za rok 2019

Kategorie: Počin

ZEMSPOL, a.s. Sloup

Společnost ZEMSPOL, a.s. Sloup hospodaří na pozemcích v severní části CHKO Moravský kraj nad naším nejdelším jeskynním systémem - Amatérskou jeskyní. Na této krasové lokalitě, která je zapsána na seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy, hospodaří šetrně, bez použití hnojení a biocidů. To prospívá zdejším jeskynním živočichům, z nichž některé nenajdete nikde jinde na světě. V minulosti také zatravnila plochy v okolí závrtů a v místech průsaků do krasového podzemí. Pro zvýšení druhové rozmanitosti navíc použila regionální travní směsi.

Kategorie: Osobnost

Petr Moucha

Petr Moucha je vzděláním lesní inženýr a celý svůj život zasvětil ochraně přírody. Působil v Českém krasu a na Křivoklátsku, od roku 1972 byl vedoucím Správy CHKO Český kras. Díky jeho zkušenostem, zásadovosti a vlídnosti se mu například v dobách normalizace, kdy možnosti státní ochrany přírody nebyly příliš velké, dařilo brzdit snahy o těžbu vápence.

Mezi ochránci přírody a lesníky bývají často určitá pnutí, ale Petr Moucha dokázal vždy tyto skupiny spojovat a sbližovat mnohdy výrazně odlišné postoje. Také po roce 1989 zůstal výraznou osobností státní ochrany přírody, kdy zastával pozici náměstka ředitele Českého ústavu ochrany přírody, později Správy chráněných krajinných oblastí. Nyní je členem Rady AOPK ČR.


Laureáti za rok 2018

Kategorie: Počin

Josef Hrdina, Arcibiskupství pražské

V posledních dvaceti letech zavádí na pozemcích Arcibiskupství pražského šetrné lesní hospodaření. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají. V lesích jsou na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Lesy jsou nyní stabilnější a odolnější při zachovaném množství vytěženého dřeva. Pan Hrdina tak svým postupem ukazuje, že ochrana přírody může být v souladu s ekonomickými zájmy hospodářů. V CHKO Brdy aktivně využívá vhodné finanční nástroje, které napomohou zvýšit pestrost zdejších lesů.

Kategorie: Osobnost

Manželé Zuzana a Leo Burešovi

Patří k nestorům jesenické ochrany přírody. Od 70. let minulého století se aktivně podíleli na výzkumech subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku. Položili základy dlouhodobého sledování změn nelesní vegetace v CHKO Jeseníky, které jsou cenným zdrojem informací pro péči o horskou přírodu. Jsou autory celé řady studií, expertíz a článků, včetně knihy Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků, navrhovali a sami po několik desetiletí prakticky realizovali celou řadu nejrůznějších managementových zásahů nejen v Jeseníkách, ale i daleko za jejich hranicemi. Svým nadšením ovlivnili a motivovali celou řadu lidí.